Οργανισμοί

Υγειονομικές Υπηρεσίες

Αποστολή τους η διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων υγιεινής σε ένα ευρύ φάσμα του τομέα της Δημόσιας Υγείας.

0 datasets

Υπηρεσία Ασύλου

Αρμόδια Υπηρεσία για την πρωτοβάθμια εξέταση των αιτημάτων για διεθνή προστασία, συντονισμό και εποπτεία της διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων

15 datasets

Υπηρεσία Αφερεγγυότητας

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η αποτελεσματική, απρόσκοπτη και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών που απορρέουν από τα Νομοθετήματα που απαρτίζουν το

7 datasets

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Το Ταμείο Θήρας ιδρύθηκε το 1990 με το Νόμο 158/90, αντικαθιστώντας την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, έρευνα και ορ

2 datasets

Υπηρεσία Μεταλλείων

Αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας.

14 datasets

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Οι Υπηρεσίες στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στη παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινω

8 datasets

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Αποστολή των Υπηρεσιών είναι η παροχή ποιοτικής φροντίδας για τη ψυχική υγεία που να καλύπτει, πέραν από τη θεραπεία και την αποκατάσταση, τους τομ

0 datasets