Οργανισμοί

Υπουργείο Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της Κυβερνητικής Πολιτικής σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου.

0 datasets

Υπουργείο Εσωτερικών

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα τοπικής αυτοδιοιήκησης, μετανάστευσης, πολεοδομίας, κτηματολογίου και στεγαστικής πολιτικής.

28 datasets