Υποστηρικτικό Υλικό

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η παρούσα ενότητα της Πύλης φιλοξενεί πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται κατά κύριο παρουσιάσεις/ εισηγήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια ημερίδων, εργαστηρίων και συνεδρίων με θέμα τα Ανοικτά Δεδομένα.