Πραγματοποίηση 1ου Μαραθώνιου Ανάπτυξης Εφαρμογών στην Κύπρο για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα, Open Data Cyprus Hackathon

Στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί ο 1ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών στην Κύπρο για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα, Open Data Cyprus Crowdhackathon (Open Data Cyprus Crowdhackathon #ODC #opendatacy) στο χώρο του IDEA στη Λευκωσία (http://www.ideacy.net/), που διοργανώνεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών και την Προεδρία-Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία Deloitte.

Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε προγραμματιστές, αναλυτές, designers, ειδικούς στην επικοινωνία και το Marketing, μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες και γενικότερα σε οποιοδήποτε τον ενδιαφέρει η ανάπτυξη εφαρμογών σε οποιοδήποτε θέμα, μέσω της αξιοποίησης των Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν σύνολα δεδομένων, τα οποία είναι διαθέσιμα στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (www.data.gov.cy), στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (http://portal.dls.moi.gov.cy/), στην Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Κύπρου (www.geoportal.gov.cy), καθώς και δεδομένα που είναι αναρτημένα σε οποιαδήποτε κυβερνητική ιστοσελίδα.

To Open Data Cyprus Crowdhackathon #ODC #opendatacy αποτελεί την τελική και μεγαλύτερη δράση του Έργου «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Υλοποίηση της Αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εν λόγω Έργο, το οποίο περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στοχεύει στην πρακτική υλοποίηση της σχετικής Οδηγίας αναφορικά με την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που παράγουν οι διάφοροι δημόσιοι φορείς στο πλαίσιο της αποστολής τους, μέσω της διάθεσής τους στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων. Στόχος, επίσης, του εν λόγω Έργου αποτελεί η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων του δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους δημοσιογράφους και την κοινωνία ευρύτερα.

Μέσω του Open Data Cyprus Crowdhackathon #ODC #opendatacy επιδιώκεται να προκληθεί ενδιαφέρον σε δυναμικούς ανθρώπους, ώστε ομαδικά και συμμετοχικά να δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων του δημόσιου τομέα, να τεθούν οι βάσεις για ανάπτυξη νεανικής επιχειρηματικότητας, να δημιουργηθούν καινοτόμες εφαρμογές και μεθοδολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς να ενισχυθεί η κουλτούρα και το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Υπογραμμίζεται, περαιτέρω, ότι το Open Data Cyprus Crowdhackathon #ODC #opendatacy αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία, για τους σκοπούς της οποίας επιδιώκεται η καλλιέργεια στενής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για το λόγο αυτό, απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση προς την κοινότητα των νεοφυών επιχειρήσεων της Κύπρου να στηρίξουν και να συμμετάσχουν σε αυτό τον μοναδικό διαγωνισμό που προωθεί τα Ανοικτά Δεδομένα. 

To Open Data Cyprus Crowdhackathon #ODC #opendatacy υλοποιείται με την υποστήριξη της Τράπεζας Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους χορηγούς, τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, το πρόγραμμα, τους μέντορες και τη διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://crowdhackathon.com/opendatacy/.

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
12/09/2016