Πρόσκληση σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία ΠΔΤ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση με σκοπό την επανεξέταση της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία ΠΔΤ). Η επανεξέταση της οδηγίας ΠΔΤ γίνεται στα πλαίσια της υποχρέωσης περιοδικής επανεξέτασής της που περιέχεται στο άρθρο 13 της οδηγίας, και προάγει ταυτόχρονα τους στόχους της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά στον τομέα της οικονομίας των δεδομένων.

Στη διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως διοικητικές αρχές, κάτοχοι και χρήστες περιεχομένου του δημόσιου τομέα, ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω εμπορική και μη εμπορική χρήση δεδομένων, εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί, καθώς και απλοί πολίτες. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2017.

Σύνδεσμος (ΕΛ): https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_el

Link (ΕΝ): https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_en

Οι ερωτήσεις της παρούσας διαδικτυακής διαβούλευσης καλύπτουν τόσο την αξιολόγηση της εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας όσο και τα προβλήματα, τους στόχους και τις πιθανές επιλογές για το μέλλον.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και περιλαμβάνει τρία μέρη:

(α) Το πρώτο μέρος αφορά την αξιολόγηση της εφαρμογής και της λειτουργίας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την περαιτέρω χρήση δημόσιων δεδομένων.

(β) Το δεύτερο μέρος εξετάζει τις πιθανές βελτιώσεις αυτού του πλαισίου για το μέλλον.

(γ) Το τρίτο μέρος αντικατοπτρίζει την τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα να επιτρέπεται στους φορείς του δημόσιου τομέα να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ιδιωτικά δεδομένα, όποτε αυτό δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
04/12/2017