Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο CirClE2019 «Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της κυκλικής οικονομίας» και SMile2019 «6ο Συνέδριο για τη βιώσιμη κινητικότητα και τα ευφυή συστήματα μεταφορών»

Η Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο CirClE2019 «Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της κυκλικής οικονομίας» και SMile2019 «6ο Συνέδριο για τη βιώσιμη κινητικότητα και τα ευφυή συστήματα μεταφορών», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων), υπό την αιγίδα των Γενικών Διευθύνσεων Περιβάλλοντος (DGENV) και Κινητικότητας και Μεταφορών (DGMOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το συνέδριο διεξήχθη το διήμερο 28 & 29 Μαρτίου 2019, στο  Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στα νησιά, με έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία και την ενδυνάμωση των διμερών και πολυμερών σχέσεων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η ενίσχυση οικονομικών και επιχειρηματικών ευκαιριών, η προώθηση της πράσινης και μπλε ανάπτυξης, της βιώσιμης κινητικότητας και των ευφυών συστημάτων μεταφορών, εφαρμόζοντας τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας στα νησιά.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου συζητήθηκε η ανάγκη υλοποίησης Ολιστικών Σχεδίων Κυκλικής Οικονομίας, αλλά και Αειφόρου Κινητικότητας για τα νησιά, καθώς και ο ρόλος των υφιστάμενων δικτύων στην υποστήριξη αυτών των πρωτοβουλιών. Με βάση το νέο πλαίσιο κυκλικής οικονομίας και το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κινητικότητα, το Συνέδριο, εστιάζοντας στην ενίσχυση ικανοτήτων και στην περιφερειακή συνεργασία, ασχολήθηκε με θέματα όπως τα ακόλουθα:
 • Οικολογική κινητικότητα.
 • Προκλήσεις και ευκαιρίες κυκλικής οικονομίας σε νησιωτικές περιοχές της ΕΕ.
 • Πρωτοβουλία Καθαρής Ενέργειας στα νησιά.
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Διαχείριση υδάτινων πόρων.
 • Στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων και πλαστικών.
 • Καθαρές μεταφορές και αστικές συγκοινωνίες.
 • Γαλάζια ανάπτυξη.
 • Συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και συναφή χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Τεχνολογίες πληροφοριών και έξυπνα νησιά.
 • Έξυπνα και βιώσιμα συστήματα μεταφορών.
 • Υποδομές και Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν παράλληλα εργαστήρια (parallel sessions) σε ένα εκ των οποίων με τίτλο «Resources for GIS and Open Data in Cyprus», ο κος Δημήτρης Μιχαήλ, της Ομάδας Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα και ο κος Νεοκλής Νεοκλέους του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (DLS Portal) έκαναν παρουσίαση με τίτλο “Open Data and Services provided by the Government of Cyprus”.
Περισσότερες πληροφορίες: https://circle2019.eu/ 
Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
30/03/2019