1η Συνάντηση για Δημιουργία “Mobility Data Focus Group”, 28 Ιουνίου 2016, 12:00 μ.μ. -14:30 μ.μ.

Η Ομάδα Προώθησης της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, διοργανώνουν συνάντηση με θέμα τις έξυπνες συγκοινωνίες και τη διάθεση των δεδομένων που προκύπτουν από το σύστημα ΔΙΑΥΛΟΣ και τα νέα, υπό ανάπτυξη, συστήματα δημόσιων μεταφορών.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας «Focus Groups» για διάφορες θεματικές ομάδες δεδομένων. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η δημιουργία στενής συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους, τόσο από τον δημόσιο και όσο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς η ανάπτυξη διαλόγου, ώστε να καταστεί δυνατή, και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, η διάθεση για σκοπούς περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών που συλλέγονται ή παράγονται από συστήματα του δημοσίου. 

Η συνάντηση είναι ανοικτή και καλούνται να συμμετάσχουν δυνητικοί χρήστες των δεδομένων αυτών, περιλαμβανομένων εκπροσώπων πανεπιστημίων, εταιρειών και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών με δεδομένα του δημοσίου. Για δήλωση συμμετοχής ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επικοινωνείτε με την κα Μανταλένα Τσούκκα στη διεύθυνση mtsoukka@papd.mof.gov.cy και στο τηλέφωνο 22601515 ή με τον κο Αριστοτέλή Σάββα στη διεύθυνση asavva@pwd.mcw.gov.cy.

Πιο κάτω παρατίθενται περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα «ΔΙΑΥΛΟΣ», «Σύστημα έκδοσης/ακύρωσης εισιτηρίων» και «Σύστημα Διαχείρισης Στόλου».

Α. ΔΙΑΥΛΟΣ

Η δημιουργία του συστήματος “ΔΙΑΥΛΟΣ”, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος κατά 80%. Το έργο που η πλήρης υλοποίησή του προωθείται σε φάσεις, ξεκίνησε με την παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο στους κυρίως οδικούς άξονες στη Λευκωσία και στο υπεραστικό οδικό δίκτυο. Συλλέγονται δεδομένα που αφορούν την κυκλοφορία,τις προγραμματισμένες εργασίες και τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. Η πληροφόρηση δίδεται στους χρήστες του δικτύου σε πραγματικό χρόνο μέσω τις ιστοσελίδας www.traffic4cyprus.org.cy. Πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στις ιστοσελίδες www.diavlos.org.cy. Επίσης, σχετικό έργο είναι και το έργο Πρόδρομος μέσα από το οποίο έγινε χρηματοδότηση επέκτασης των μετρητών - για περισσότερες πληροφορίες δέστε https://sites.google.com/site/itsprodromos/.

Β. Συστήματα Δημόσιων Μεταφορών

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων προχωρεί στην υλοποίηση των πιο κάτω συστημάτων για τις δημόσιες μεταφορές με πρώτο βήμα την υπογραφή δεκαετούς συμβολαίου με την εταιρείαGrupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A. (GMV Sistemas SA), που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2016. Η διάρκεια του συμβολαίου προβλέπει 2 χρόνια για την πλήρη υλοποίηση των συστημάτων και 8 χρόνια συντήρηση. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται να είναι ορατά από τις αρχές του 2017 (δηλαδή μετά το πρώτο εξάμηνο από την έναρξη υλοποίησης). Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται:

Β1. Το Σύστημα έκδοσης/ακύρωσης εισιτηρίων με τη χρήση έξυπνης κάρτας (Automated bus fare collection system with the use of smart cards), το οποίο θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, αφού ο πελάτης θα μπορεί να προμηθεύεται μία έξυπνη κάρτα από διάφορα σημεία πώλησης, πέραν των σημερινών σημείων σε σταθμούς και σε λεωφορεία. Ο πελάτης θα μπορεί να επαναχρησιμοποιεί την πλαστική έξυπνη κάρτα με ευέλικτους τρόπους, αφού θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει/φορτώνει την κάρτα του ακόμα και μέσω διαδικτύου, και να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά διάφορα είδη εισιτήριων (μονής διαδρομής/πολλαπλών διαδρομών/ εβδομαδιαία/μηνιαία κτλ), απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και πιθανές εκπτώσεις. 

Β2. Το σύστημα διαχείρισης στόλου, το οποίο αποσκοπεί στον λεπτομερή προγραμματισμό και παρακολούθηση της εκτέλεσης της υπηρεσίας. Το σύστημα θα είναι ένα δυνατό εργαλείο για τις εταιρείες λεωφορείων, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για βελτίωση της ποιότητας και τον συντονισμό της υπηρεσίας. Πληροφορίες σε σχέση με την υπηρεσία που εκτελείται και την ακριβή θέση του λεωφορείου θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δηλαδή η συλλογή πληροφορίας για την ακριβή θέση του λεωφορείου σε πραγματικό χρόνο, εφόσον μέσω της χρήσης έξυπνων συστημάτων θα προσφέρεται πληροφορία στον πελάτη για τον ακριβή χρόνο άφιξης του λεωφορείου στη στάση. Η πληροφορία θα δίδεται σε ηλεκτρονικές πινακίδες που προβλέπεται να εγκατασταθούν σε σταθμούς λεωφορείων, αλλά και σημαντικές στάσεις σε κεντρικά σημεία των πόλεων. Στις υπόλοιπες στάσεις η πληροφορία θα δίδεται στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος SMS, και μέσω πρόσβασης σε εφαρμογή έξυπνου κινητού (smartphone application). Επειδή, το σύστημα θα καλύπτει την Υπηρεσία Δημόσιων Μεταφορών σε όλη την Κύπρο θα προσφέρεται στον πελάτη μία διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης (single window), ασχέτως σε ποια πόλη θα βρίσκεται ή ποια εταιρεία δημόσιων μεταφορών θα χρησιμοποιήσει.

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
20/06/2016