Άρθρα και κείμενα

Με την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Πλάνου 2017-2022, η Ομάδα Ανοικτών Δεδομένων του ΤΔΔΠ προχώρησε στον καταρτισμό προσχεδίου Στρατηγικού Πλάνου για την πενταετία 2023-2027, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 03.04.2023 μέχρι τις 24.04.2023. Για τον καταρτισμό του τελικού εγγράφου του Στρατηγικού Πλάνου 2023-2027 λήφθηκαν υπόψη τα μαθήματα/ εμπειρίες που αποκομίστηκαν από την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου 2017-2022, οι τελευταίες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, περιλαμβανομένων των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, καθώς και οι απόψεις...

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου στρατηγικής με τίτλο «Ανοικτά Δεδομένα – Στρατηγικό Πλάνο 2023-2027», το οποίο καταρτίστηκε από το ΤΔΔΠ με σκοπό την προώθηση της διάθεσης και της περαιτέρω χρήσης των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο. Το προσχέδιο στρατηγικής κτίζει πάνω στην επιτυχής υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου της πενταετίας 2017-2022, μέσω της οποίας αναβαθμίστηκαν οι υποδομές διάθεσης ανοικτών δεδομένων στη χώρα μας.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Open Data Maturity Report 2022” δημοσιεύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2022 και παρουσιάζει την πρόοδο και το βαθμό ωριμότητας, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τα Ανοικτά Δεδομένα  για το έτος 2022. Η Κύπρος, διατηρώντας την εξαιρετικά καλή πορεία που σημειώνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό, κατάφερε να βρίσκεται στην τιμητική 5η θέση με συνολική βαθμολογία 94%, στην κατηγορία “Trend-setters”, μεταξύ των 35  χωρών που συμμετείχαν.

Το 7ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας και Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών διοργανώνεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και στόχο έχει να προβάλει τη στρατηγική κατεύθυνση της Κύπρου, εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζοντας σε μείζονα θέματα που συνδέουν την κινητικότητα, την οικονομία και το περιβάλλον.
Σκοπό έχει να παρουσιάσει τις πρόσφατες προκλήσεις και εξελίξεις σχετικά με την προώθηση....

Θεσμικό Πλαίσιο

Πληροφορίες για το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Υποστήριξη

Πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και κατευθυντήριες γραμμές για τους δημόσιους φορείς και τους χρήστες της Πύλης

e-Learning

Πρόσβαση σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης σε 16 ενότητες, που παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων

Οργανισμοί

H Green Dot Κύπρου αποτελεί το πρώτο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών...

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι ένα ανεξάρτητο σώμα αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των...

Αποστολή του ΑΞΙΚ είναι η τροφοδότηση της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερα τουριστικής βιομηχανίας.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι νομικό πρόσωπο δημορίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Ιδρύθηκε το 1952 και έκτοτε είναι ο μεγαλύτερος...