Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το νέο νομοσχέδιο για τα Ανοικτά Δεδομένα και την Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί των Ανοικτών Δεδομένων και της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος», το οποίο καταρτίστηκε με σκοπό την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα».

Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 βασίζεται στη γενική αρχή ότι τα δημόσια και τα χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο δεδομένα πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Πρόσθετα, θεσπίζει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τη δίκαιη, αναλογική και ισότιμη περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων των δημόσιων φορέων, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με παράλληλη πρόβλεψη όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων τρίτων. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο καταργείται ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015 (Ν. 205(Ι)/2015), μέσω του οποίου η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εναρμονιστεί με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2003/98/ΕΚ και 2013/37/ΕΕ.

Μέσα από τη δημόσια διαβούλευση επιδιώκεται μια όσο το δυνατό πιο ευρεία και κυρίως εποικοδομητική αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και πολιτών, για συλλογή χρήσιμων απόψεων και εισηγήσεων.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 24 Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου 2020. Παρακαλείσθε όπως με βάση την προβλεπόμενη προθεσμία υποβάλετε γραπτώς τις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις σας αναφορικά με το υπο αναφορά νομοσχέδιο συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το ειδικό έντυπο (.xlsx, .doc) στην ηλεκτρονική διεύθυνση opendataportal@papd.mof.gov.cy.

Για οποιεσδήποτε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες / διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεσθε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mtsoukka@papd.mof.gov.cy,  dmichail@papd.mof.gov.cy και dmarkou@papd.mof.gov.cy.

 

Βασικό Έγγραφο

Συνοδευτικά Έγγραφα

Έντυπο Υποβολής Σχολίων

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευση