Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανεργία κατά Τόπο Διαμονής, Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ. 2) της Τελευταίας Εργασίας και Φύλο, Τριμηνιαία

Σύνολο ψήφων: 0

Ανεργία κατά τόπο διαμονής, οικονομική δραστηριότητα NACE (Αναθ. 2) της τελευταίας εργασίας και φύλο,από το 2008 και εντεύθεν, σε τριμηνιαία βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
b53dbde7-d6f9-4e85-880d-841ee8be3c5e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.096557617188 34.317494407152, 32.096557617188 35.77451105782, 34.777221679688 35.77451105782, 34.777221679688 34.317494407152))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2008
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Χατζηπροκόπη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

6