Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανεργία κατά Υπηκοότητα, Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ. 2) της Τελευταίας Εργασίας και Φύλο, Τριμηνιαία

Σύνολο ψήφων: 0

Ανεργία κατά υπηκοότητα, οικονομική δραστηριότητα NACE (Αναθ. 2) της τελευταίας εργασίας και φύλο, από το 2008 και εντεύθεν, σε τριμηνιαία βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
8166af07-eb1c-4e07-ba64-2cb597192c43
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.810913085938 34.507829747502, 31.810913085938 35.845786846491, 34.843139648438 35.845786846491, 34.843139648438 34.507829747502))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2008
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Χατζηπροκόπη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

5