Πρωτεύουσες καρτέλες

Απασχόληση κατά Επαγγελματική Υπόσταση, Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ. 1) και Φύλο, Τριμηνιαία (pxWeb)