Πρωτεύουσες καρτέλες

Απασχόληση κατά Υπηκοότητα, Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ. 1) και Φύλο, 1999-2007, Ετήσια (pxWeb)