Πρωτεύουσες καρτέλες

Απογραφή Πληθυσμού 1982 - Πληθυσμός στα Ιδρύματα και στα Νοικοκυριά κατα Φύλο και Ηλικία, Επαρχία, Πόλη και Χωριο