Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Τμήμα για την προώθηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και της ψηφιακής καινοτομίας για την παροχή υψηλής ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αποτελέσματα Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας

Σύνολο ψήφων: 0

Αποτελέσματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που διεξήχθησαν σε όλους τους εγκατεστημένους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας (Cyta και Epic), κάθώς σε όλους τους εγκατεστημένους σταθμούς ψηφιακής τηλεόρασης. Οι μετρήσεις διεξήχθηκαν από  αρμόδιους οργανισμούς εκ μέρους των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και ψηφιακής τηλεόρασης και αξιολογήθηκαν και ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

Σκοπός των μετρήσεων είναι η αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού από τις εκπομπές των σταθμών κινητής τηλεφωνίας και ψηφιακής τηλεόρασης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή που περιγράφεται στη Σύσταση της CEPT/ECC/REC/(02)04 με τίτλο "Measuring Non-Ionizing electromagnetic Radiation (9 kHz - 300 GHz)". Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έτυχαν επεξεργασίας όπως καθορίζεται στην Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz)".

Στα δεδομένα των μετρήσεων περιλαμβάνεται και η συνεισφοράς άλλων πηγών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην περιοχή που είναι εγκατεστημένος ο κάθε σταθμός στο φάσμα συχνοτήτων 30 MHz – 3 GHz (τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες). Στα δεδομένα για κάθε σταθμό περιλαμβάνεται επίσης σύγκριση των μετρήσεων με τα επίπεδα αναφοράς που δίδονται από τη Σύσταση 1999/519/ΕΚ τα οποία έχουν υιοθετηθεί ως Εθνικά Όρια Έκθεσης. 

 

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/07/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
17/04/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό
9e17d197-8d42-4037-9a72-ae2f9ca65de0
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.030639648438 34.43947785076, 32.030639648438 35.796373910504, 34.810180664063 35.796373910504, 34.810180664063 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/07/2017 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Βασίλης Λεάνδρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1023