Πρωτεύουσες καρτέλες

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελεί συνταγματικό, ανεξάρτητο, συλλογικό όργανο και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που κατ΄ αποκλειστικότητα ανατίθενται σ΄ αυτήν από το Σύνταγμα και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Κυριότερες αρμοδιότητές της: διορισμοί, προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, αφυπηρετήσεις κ.ά.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αποχωρήσεις Μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων από τη Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος αποχωρήσεων μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων από τη Δημόσια Υπηρεσία. Για κάθε αποχώρηση περιλαμβάνονται:

(α) Έτος (Year)
(β) Λόγος αποχώρησης (Reason)
(γ) Έτη Υπηρεσίας κατά την αποχώρηση (Years_in _service)
(δ) Ηλικία κατά την αποχώρηση (Age)
(ε) Μισθωδοτική Κλίμακα κατά την αποχώρηση (O_Sal_Scale)

Τα δεδομένα αφορόυν την περίοδο 1987 και εντεύθεν.

Σημ.: η έννοια του μόνιμου δημόσιου υπάλληλοι είναι αυτή που ορίζεται στους περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/02/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/02/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
f6f4f8eb-6100-4bd7-bb12-8cb191c173f1
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.783447265625 34.299770082936, 31.783447265625 35.828391433924, 34.903564453125 35.828391433924, 34.903564453125 34.299770082936))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1987 to 31/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Σάββα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

251