Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αριθμός Σχολείων και Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης κατά Επαρχία, Επίπεδο και Τύπο Σχολείου, Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμός σχολείων και μαθητών μέσης εκπαίδευσηςκατά επαρχία, επίπεδο και τύπο σχολείου σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
4ca03848-0705-46c9-aca4-dbb5ef09ebac
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.887817382813 34.362851623915, 31.887817382813 35.712092285261, 34.985961914063 35.712092285261, 34.985961914063 34.362851623915))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2000
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Νικολάου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

13