Πρωτεύουσες καρτέλες

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας (Έτος Βάσης 2015=100), Μηνιαία