Πρωτεύουσες καρτέλες

ΔΤΚ κατά Οικονομική Κατηγορία - Σύγκριση με αντίστοιχη περσινή περίοδο (xls)