Πρωτεύουσες καρτέλες

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Χρονοσειρές (Βάση 1986, 1992, 2005, 2015), Μηνιαία (pxWeb)