Πρωτεύουσες καρτέλες

Δείκτης Τιμών Παραγώγου στη Βιομηχανία (Έτος Βάσης 2015=100), Ετήσια