Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσια Δαπάνη ανά Μαθητή/Φοιτητή σε Ευρώ (€) κατά Κατηγορία Δαπάνης και Eπίπεδο Eκπαίδευσης, Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Δημόσια δαπάνη ανά μαθητή/φοιτητή σε ευρώ (€) κατά κατηγορία δαπάνης και επίπεδο εκπαίδευσης, σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
79eb8787-463a-4dcf-9cc7-7fd9045a1644
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.788940429688 34.399119730643, 31.788940429688 35.658551540209, 34.810180664063 35.658551540209, 34.810180664063 34.399119730643))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1980
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Νικολάου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

29