Πρωτεύουσες καρτέλες

Διαγραφές άνω των 1000 ευρώ - 2016