Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Διευθύνσεις - Addresses (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που αφορούν στις διευθύνσεις. Τα δεδομένα αυτά δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα του Κλάδου Εγγραφής και της χωρικής θέσης των τεμαχίων. Όλα τα δεδομένα ανήκουν στο Τμήμα Κηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα καλύπτουν το 4% ολόκληρης της Κύπρου.

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, json και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξτε τα πιο κάτω επίπεδα και πίνακες:

Layers:
Addresses (0)

Tables:
inspire.ESRI.adAddress_buildingOO (1)
inspire.ESRI.adAddress_componentOO (2)
inspire.ESRI.adAddress_locator_designator (3)
inspire.ESRI.adAddress_locator_name_name (4)
inspire.ESRI.adAddress_locator_name (5)
inspire.ESRI.adAddress_locator (6)
inspire.ESRI.adAddress_parcelOS (7)
inspire.ESRI.adAddress (8)
inspire.ESRI.LayerInfo (9)
inspire.ESRI.RelationshipInfo (10)
inspire.ESRI.SubtypesInfo (11)
inspire.ESRI.SpatialObjectTypeInfo (12)
inspire.ESRI.A4I_INFO (13)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
585d9407-05d2-4348-a9d6-0d0191d2dcdb
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.673583984375 34.426735285678, 31.673583984375 35.703589515608, 34.881591796875 35.703589515608, 34.881591796875 34.426735285678))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/11/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

656