Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εξωτερικό Εμπόριο - Χρονοσειρά από 1930

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικα δεδομένα που αφορούν το το εξωτερικό εμπόριο.Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 1930 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν:

(α) Εισαγωγές (σύνολο)
(β) Εισαγωγές (επιτόπια κατανάλωση)
(γ) Εξαγωγές (εγχώριες)
(δ) Εξαγωγές (επανεξαγωγές)
(ε) Εξαγωγές (σύνολο)
(στ) Εμπορικό Ισοζύγιο
(ζ) Εξαγωγές ως ποσοστό των εισαγωγών
(η) Εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
30/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
45238d34-7550-467b-b953-f6efe20a1475
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.975708007813 34.303457050541, 31.975708007813 35.796373910504, 34.931030273438 35.796373910504, 34.931030273438 34.303457050541))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1929
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σωφρόνης Βίκης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

15