Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας. Αποστολή του η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επιτόκια σε Κύπρο και Ευρωζώνη

Σύνολο ψήφων: 0

Επίτόκια στην Κύπρο και στην Ευρωζώνη από τον Νοέμβριο του 2007 και εντεύθεν. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:

Πίνακας 1α: Νέες Εργασίες

Καταθέσεις Από νοικοκυριά:
Μιας ημέρας Προθεσμίας έως 1 έτους
Μιας ημέρας Προθεσμίας άνω του 1 έτους και έως 2 ετών
Υπό Προειδοποίηση έως 3 μηνών
Υπό Προειδοποίηση άνω των 3 μηνών

Καταθέσεις Από μη-χρηματοδοτικές εταιρείες:
Μιας ημέρας Προθεσμίας: έως 1 έτους

Δάνεια Προς νοικοκυριά:
Τραπεζικές υπεραναλήψεις
Καταναλωτικά Για αγορά κατοικίας
Λοιπά δάνεια

Δάνεια Προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες:
Τραπεζικές υπεραναλήψεις
Λοιπά δάνεια έως ΕΥΡΩ 1 εκ.1
Λοιπά δάνεια άνω του ΕΥΡΩ 1 εκ.1

Πίνακας 1β: Υπόλοιπα

Καταθέσεις Από νοικοκυριά Προθεσμίας: έως 2 ετών
Καταθέσεις Από μη-χρηματοδοτικές εταιρείες Προθεσμίας: έως 2 ετών

Δάνεια Προς νοικοκυριά:
Για αγορά κατοικίας με διάρκεια: έως 1 έτους
Για αγορά κατοικίας με διάρκεια: άνω 1 έτους και έως 5 ετών
Για αγορά κατοικίας με διάρκεια: άνω των 5 ετών
Καταναλωτικά και άλλα με διάρκεια: έως 1 έτους
Καταναλωτικά και άλλα με διάρκεια: άνω του 1 έτους και έως 5 ετών
Καταναλωτικά και άλλα με διάρκεια: άνω των 5 ετών

Δάνεια Προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες έως 1 έτους
Δάνεια Προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες άνω του 1 έτους και έως 5 ετών
Δάνεια Προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες άνω των 5 ετών

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/08/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
59e9dfe2-4c4e-4f6c-865c-fd6b6e83cd09
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.827392578125 34.263458991723, 31.827392578125 35.757100028555, 34.881591796875 35.757100028555, 34.881591796875 34.263458991723))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/11/2007 to 04/08/2023
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Μάτση
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1747