Πρωτεύουσες καρτέλες

Στόχος του Κέντρου είναι να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που αφορούν στην παραγωγηκότητα εργασίας στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 1995 και εντέυθεν. Στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

(α) Δείκτης μεγεθών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας NACE Rev.2
(β) Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη μεγεθών ανά οικονομικής δραστηριότητας NACE Rev.2
(γ) Μέση ετήσια μεταβολή απασχόλησης και παραγωγικότητας εργασίας ανά τομέα οικονομική δραστηριότητα
(δ) Στατιστικές παραγωγικότητας κατ' έτος και ανά οικονομικής δραστηριότητας NACE Rev.2

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
56434da9-4223-4d26-871d-93d9d15654d6
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.810913085938 34.43947785076, 31.810913085938 35.796373910504, 35.051879882813 35.796373910504, 35.051879882813 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1994 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Νικολάου Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

74