Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι Υπηρεσίες στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στη παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον Κανονισμό 360/2012 της Επιτροπής της 25/4/2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δύνανται να παρέχουν κρατική ενίσχυση, ήσσονος σημασίας, για την ίδρυση, λειτουργία, ή επέκταση προγραμμάτων μη προβληματικών φορέων, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και παρέχουν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) σε θέματα κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες, σύμφωνα με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που επικρατεί στον τόπο.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/03/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
999ba70e-8b0b-421c-a961-9838438adb2b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.878765597939 34.364642126975, 31.878765597939 35.80300631726, 34.904999434948 35.80300631726, 34.904999434948 34.364642126975))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Γιάγκου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

82