Πρωτεύουσες καρτέλες

Μέγιστη, Ελάχιστη Θερμοκρασία και Βροχόπτωση 2010-2022 (csv)