Πρωτεύουσες καρτέλες

Μέγιστη, Ελάχιστη Θερμοκρασία και Βροχόπτωση - 2022