Πρωτεύουσες καρτέλες

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελεί συνταγματικό, ανεξάρτητο, συλλογικό όργανο και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που κατ΄ αποκλειστικότητα ανατίθενται σ΄ αυτήν από το Σύνταγμα και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Κυριότερες αρμοδιότητές της: διορισμοί, προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, αφυπηρετήσεις κ.ά.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μόνιμές Θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμός μονίμων θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τον περί Προυπολογισμού Νόμο. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν:

(α) Τίτλος Θέσης (O_OFFICE_TITLE)
(β) Τμήμα (D_DESCR)
(γ) Υπουργείο (M_DESCR)
(δ) Κλίμακα (O_SAL_SCALE)
(ε) Αριθμός θέσεων (O_POSTS_NUMBER)
(στ) Κατειλημμένες (O_FILLED_POSTS)
(ζ) Κενές Θέσεις (O_VACANT_POSTS)
(η) Έτος (YEAR)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/02/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/02/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
8e6ae2e7-c5a2-40dd-b384-77e042ae1d4a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.695556640625 34.372345185002, 31.695556640625 35.864013145172, 34.881591796875 35.864013145172, 34.881591796875 34.372345185002))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2017 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Σάββα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

339