Πρωτεύουσες καρτέλες

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελεί συνταγματικό, ανεξάρτητο, συλλογικό όργανο και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που κατ΄ αποκλειστικότητα ανατίθενται σ΄ αυτήν από το Σύνταγμα και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Κυριότερες αρμοδιότητές της: διορισμοί, προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, αφυπηρετήσεις κ.ά.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι στη Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος μονίμων δημοσίων υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον ορισμό του περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Για κάθε υπάλληλο περιλαμβάνονται: ηλικία, φύλο, κλίμακα, επίπεδο μόρφωσης και χρόνια υπηρεσίας.

Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από το 2017 και εντεύθεν, και λαμβάνονται κατά το τέλος του κάθε έτους.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/05/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/02/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
6c5eac2d-d992-4af6-8fcc-0b20db4cc393
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.964721679688 34.357891873211, 31.964721679688 35.751806320311, 35.073852539063 35.751806320311, 35.073852539063 34.357891873211))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Σάββα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

471