Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ξένες Αρχαιολογικές αποστολές στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος των ξένων αρχαιολογικών αποστολών που ανασκάπτουν ή διαγουν περίοδο μελέτης στην Κύπρο από το 2005 και εντεύθεν. Παρέχονται τα πιο κάτω στοιχεία ανά αρχαιολογική αποστολή: α) Αρχαιολογική περίοδος β) Υπεύθυνος / οι αποστολής γ) Διεύθυνση/ Διευθύνσεις δ) Αρ. Τηλεφώνου ε) Αρ. Τηλεομοιότυπου στ) Χώρα ζ) Ηλεκτρον. Διεύθυνση /-σεις η) Ιστοσελίδα θ) Περιοχή έρευνας

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
ece3b177-3e57-45b6-a254-58ad7d722c38
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.618652511388 34.129994745825, 31.618652511388 35.739081587227, 35.090332198888 35.739081587227, 35.090332198888 34.129994745825))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2005 to 10/09/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυσάνθη Κούννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

39