Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πληθυσμός κατά Τόπο Διαμονής (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με τον τόπο διαμονής. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

Α. ΕΠΑΡΧΙΑ
Α1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Α2. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Α3. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Α4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Α5. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α6. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

Β. ΑΣΤΙΚΗ /ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Β1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Β2. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Β3. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Β5. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Β6α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΣΥΝΟΛΟ
Β6β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΑΝΤΡΕΣ
Β6γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Β7α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΣΥΝΟΛΟ
Β7β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΑΝΤΡΕΣ
Β7γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Β8. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

Γ. ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΝΟΡΙΑ
Γ1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Γ2. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Γ3. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011
Γ4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Γ5. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Γ6α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Γ6β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Γ6γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011
Γ7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011
Γ8. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011

Δ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
Δ1. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ , ΕΠΑΡΧΙΑ, ΚΑΙ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 2011
Δ2. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ 2011
Δ3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ , 2011
Δ4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Δ5. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Δ6. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Δ7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, 2011

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
21/07/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
24/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
bbd1ea00-1526-407c-a0b4-0eb55d1023fc
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.376028963741, 31.909790039063 35.832009993904, 34.898071289063 35.832009993904, 34.898071289063 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2011
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1347