Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πωλήσεις Ακινήτων σε Αλλοδαπούς (πολίτες Ε.Ε. και πολίτες τρίτων χωρών)

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τις πωλήσεις ακινήτων σε πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης (πλην Κυπρίων) και πολίτες Τρίτων Κρατών, ανά επαρχία. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και σε αυτά περιλαμβάνονται τέσσερα υποσύνολα:

α. Αριθμός ακινήτων που έχουν μεταβιβαστεί (πωλήσεις)
β. Αριθμός ακινήτων που έχουν κατατεθεί πωλητήρια έγγραφα
γ. Αριθμός αγοραστών - μεταβιβάσεις (πωλήσεις)
δ. Αριθμός αγοραστών - κατάθεση πωλητήριου εγγράφου

Σημείωση: Κατόπιν σχετικών βελτιώσεων στον τρόπο κωδικοποίησης του όρου ''Αλλοδαπός'' στο Σύστημα Πληροφοριών Γης, έχει τροποποιηθεί ο τρόπος παρουσίασης των στατιστικών στοιχείων. Συνεπώς, εισήγηση του Τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας είναι όπως αποφεύγεται η σύγκριση των συγκεκριμένων στοιχείων από το 2018 και εντεύθεν, με τα στοιχεία παλαιοτέρων ετών.

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
2018-04-24
Ημερομηνία δημοσίευσης
24/04/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
a3705724-fac9-44ed-8ce4-b6a7fbd53ee3
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.964721679688 34.303457050541, 31.964721679688 35.760721836548, 34.920043945313 35.760721836548, 34.920043945313 34.303457050541))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2017 to 30/06/2023
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νεοκλής Νεοκλέους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1879