Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Σχολεία και Μαθητές ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης - Χρονοσειρά

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμοί σχολείων και μαθητών ανά επίπεδο εκπαίσευσης και κατηγορία εκαπιδευτικούιδρύματος (δημόσιο/ιδιωτικό). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από 1985/86 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/11/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
4ce8cf03-8288-4079-aac8-21bc014b5195
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.403227236495, 31.953735351563 35.778549871932, 34.909057617188 35.778549871932, 34.909057617188 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/08/1985 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Νικολάου, Μαρία Χατζηπροκόπη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

150