Πρωτεύουσες καρτέλες

Τοποθετήσεις σε Εργασία κατά Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Rev. 2), Μηνιαία (pxWeb)