Πρωτεύουσες καρτέλες

Προβλεψη για ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ (00UTC run)

Πηγές