Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Υδρογραφία - Δεδομένα Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης υδρογραφικών δεδομένων του Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων που εμπίπτουν στην θεματική κατηγορία "Υδρογραφία" της Οδηγίας INSPIRE. Τα δεδομένα αφορούν:

1. Λεκάνες Απορροής, όπως ορίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ύδατα 2000/60/EC.
2. Υπολεκάνες Απορροής, όπως ορίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ύδατα 2000/60/EC.
3. Υδατικά Σώματα Λιμνών, όπως ορίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ύδατα 2000/60/EC.
4. Υδατικά Σώματα Λιμνών (ΟΠΥ) - Φράγματα
5. Υδατικά Σώματα Ποταμών (ΟΠΥ)

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσιών wfs, wms, esriREST, json και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξτε τα επίπεδα/υποεπίπεδα:

WFD-River (0)
WFD-River [Line] (1)
WFD-River [Surface] (2)
WFD-Lake (3)
WFD-Lake [Line] (4)
WFD-Lake [Surface] (5)
Catchment (6)
Catchment - drainage basin (7)
Catchment - river basin (8)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
94c75b8a-b196-4a80-a02b-d80bccd2fd3d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.997680664063 34.366960909265, 31.997680664063 35.823102472531, 34.974975585938 35.823102472531, 34.974975585938 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/11/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έλενα Φοινικαρίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

851