Πρωτεύουσες καρτέλες

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που Έλαβαν Πέραν των 5 Χιλιάδων Ευρώ