Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Σύνολο ψήφων: 0

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας αφορούν περιοχές που, με βάση ιστορικά δεδομένα ή/και άλλα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν αναγνωρισθεί ως Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ).

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας
Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας των ΠΔΣΚΠ παρουσιάζουν 3 σενάρια πλημμύρας.

1) Πλημμύρα με πιθανότητα 1 στα 500 χρόνια (χαμηλή πιθανότητα δηλαδή σπάνιο/ακραίο φαινόμενο)
2) Πλημμύρα με πιθανότητα 1 στα 100 χρόνια (μέση πιθανότητα)
3) Πλημμύρα με πιθανότητα 1 στα 20 χρόνια (υψηλή πιθανότητα)

και για κάθε ένα από τα τρία σενάρια παρουσιάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η έκταση της πλημμύρας,
β) το βάθος του νερού.

Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας
Οι Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας παρουσιάζουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες στις ΠΔΣΚΠ που συνδέονται με τα 3 σενάρια πλημμύρων (χαμηλής πιθανότητα, μέσης πιθανότητας και υψηλής πιθανότητας) και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:

α) ενδεικτικό αριθμό κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν,
β) τον τύπο οικονομικής/πολιτιστικής/αρχαιολογικής σημασίας δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγεί,
γ) εγκαταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας και
δ) άλλες πιθανές σημαντικές πηγές ρύπανσης.

Σημ.
1. ΠΔΣΚΠ = Περιοχή Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας
2. Η αρίθμηση των χαρτών είναι αντίστοιχη με την αρίθμηση των περιοχών

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσιων διάθεσης δεδομένων σε 5 μορφότυπους περιλμβανομένου του GML. Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξετε τα επίπεδα:

  • NZ.RiskZone_Floodplain_20 (1)
  • NZ.RiskZone_Floodplain_100 (2)
  • NZ.RiskZone_Floodplain_500 (3)
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
35513fa6-18ec-4834-a978-ff25c26981dc
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.701049804688 34.403227236495, 31.701049804688 35.849822037079, 35.051879882813 35.849822037079, 35.051879882813 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαριλένα Παναρέτου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2617