Πρωτεύουσες καρτέλες

Παράδειγμα Μετρήσεων για Μάρτιο 2019