Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2006

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2006. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
64652 39043 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 10 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/270322DFDE199796C2257E3C002DBA71/$file/64.652.PDF
64700 39050 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 19 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2CC2CFC3736D1241C2257E3C003005D3/$file/64.700.PDF
64663 39043 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2007 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 13 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/37592F317BE4D3BCC2257E3C002F0D62/$file/64.663.PDF
64698 39050 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2007 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 17 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3CB7E5E5849A78E9C2257E3C002FB838/$file/64.698.PDF
64664 39043 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 14 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4B5690B5098365DFC2257E3C002F3630/$file/64.664.PDF
64651 39043 Διορισμός του πρώτου Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 9 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5BDFBB405E42FDDAC2257E3C002D2038/$file/64.651.pdf
64697 39050 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2007 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 16 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6F5EC7DC3092F8F6C2257E3C002F9AA8/$file/64.697.PDF
64699 39050 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 18 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/92751F3037F0A94EC2257E3C002FE6F5/$file/64.699.PDF
64661 39043 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2007 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4107, ημερ. 19,1,2007, αρ. γνωστ. 11 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/B817954CE354B642C2257E3C002DD874/$file/64.661.PDF
64662 39043 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομκό έτος 2007 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 12 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/BD5278DF9112902AC2257E3C002EEF00/$file/64.662.PDF
64689 39050 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους απο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4107, ημερ. 19,1,2007, αρ. γνωστ. 15 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D6D329F7F208A3F5C2257E3C002F738C/$file/64.689.PDF
64709 39050 Αναθεώρηση εκταρικών επιδοτήσεων για τις αροτραίες καλλιέργειες, το σκληρό σιτάρι και τα καπνά για το 2006 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 20 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E81C523D568D144EC2257E3C0030241F/$file/64.709.PDF
64761 39063 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2007 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4108, ημερ. 24.1.2007, αρ. γνωστ. 26 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2035CC47FC8A0E84C2257E3C0043C8D2/$file/64.761.pdf
64714 39063 Αντικατάσταση Επιτρόπου και Αναπληρωτή Επιτρόπου για το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου ε.ε. 4108, ημερ. 24.1.2007, αρ. γνωστ. 22 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/23D7E06F4D0A5B36C2257E3C00424EB2/$file/64.714.pdf
64759 39063 Αίτηση της Εταιρείας Sigan Management Ltd για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΑΡ/0386/2006) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για ανέγερση υποστατικών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης ζωικών αποβλήτων στο τεμάχιο με αρ. 92 (μέρος) φ/σχ. XLIX.32 στη Μεννόγια με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4106, ημερ. 10.1.2007, αρ. γνωστ. 7 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3FC3751F293F0668C2257E3C0043EF25/$file/64.759.pdf
64753 39063 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το έτος 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4108, ημερ. 24.1.2007, αρ. γνωστ. 25 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/52047E5F65DD6488C2257E3C0043B042/$file/64.753.pdf
64746 39063 Αναθεώρηση του ύψους των επιδομάτων σε εγκλωβισμένους Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4108, ημερ. 24.1.2007, αρ. γνωστ. 24 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6759BCDA6B80227FC2257E3C00439329/$file/64.746.pdf
64770 39071 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4109, ημερ. 31.1.2007, αρ. γνωστ. 28 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/90ADFB827D967AEAC2257E3C00448501/$file/64.770.pdf
64744 39063 Σχέδιο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά τη γεωργική τους απασχόληση Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4108, ημερ. 24.1.2007, αρ. γνωστ. 23 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/CCA836A1D10DCCFEC2257E3C004368B7/$file/64.744.pdf
64650 39043 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 8 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/607EA61C720267ABC2257E3B003EE606/$file/64.650.PDF
64590 39030 Μετονομασία της Β' Τεχνικής Σχολής Λεμεσού σε Β΄Τεχνική Σχολή Λεμεσού "Γρηγόρης Αυξεντίου" Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4105, ημερ. 5.1.2007, αρ. γνωστ. 1 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0752D29B5145AD05C2257E3600378C57/$file/64.590.PDF
64598 39030 Προύπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2007 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4105, ημερ. 5.1.2007, αρ. γνωστ. 3 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0DB5A1052BBCA583C2257E360037EFA6/$file/64.598.PDF
64616 39036 Διορισμός Πολεοδομικού Συμβουλίου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4106, ημερ. 10.1.2007, αρ. γνωστ. 6 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/374DBE3973F6F3BFC2257E360039E7FC/$file/64.616.PDF
64630 39036 Αίτηση του κ. Ανδρέα Παρίσση (ΛΕΥ/1211/2006) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για την ανέγερση πέντε κατοικιών και ενός εστιατορίου στο τεμάχιο με αρ. 892 φ/σχ. ΧVIII.35 στο χωριό Πηγαίνεια με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας κα Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4102, ημερ. 15.12.2006, αρ. γνωστ. 198 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4A4EC15B89AAF3DAC2257E360039FB95/$file/64.630.PDF
64599 39030 Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4105, ημερ. 5.1.2007, αρ. γνωστ. 4 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/875EFCE99B208323C2257E36003842D5/$file/64.599.PDF
64614 39036 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2007 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4106, ημερ. 10.1.2007, αρ. γνωστ. 5 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A4A9436989288820C2257E36003923CD/$file/64.614.PDF
64597 39030 Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4105, ημερ. 5.1.2007, αρ. γνωστ. 2 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/CD58848E7A85D0DBC2257E360037CDEC/$file/64.597.PDF
63925 38890 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 122 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0EB036611637F86DC2257E2A002FE4AC/$file/63.925.PDF
63949 38890 Επανακαθορισμός των εκπαιδευτικών περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων Λυκαβητού, Ελένειου, Αγίου Αντωνίου και Αγίων Ομολογητών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 124 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/16297F926AA75644C2257E2A00303744/$file/63.949.PDF
63907 38890 Αίτηση του κ. Γεώργιου Βασίλη Αδάμου (ΛΑΡ/0594/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών στο τεμάχιο με αρ. 282, φ/σχ. XL/8, στους Τρούλλους, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 113 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/37E43A4CCEBEA477C2257E2A002C76F1/$file/63.907.PDF
63987 38896 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4090, ημερ. 18.8.2006, αρ. γνωστ. 128 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5B638C00C2B9A076C2257E2A0030C712/$file/63.987.PDF
63942 38890 Διορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 123 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6208BBFD1C3BF453C2257E2A00301AB3/$file/63.942.PDF
63895 38890 Ευρωπαϊκή Ένωση - Εφαρμογή των Άρθρων 39, 40 και 46 της Συνθήκης του Σιένγκεν στην Κύπρο. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 121 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6BC72EF234E3E80BC2257E2A002BB6A8/$file/63.895.PDF
63994 38896 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών για το έτος 2006. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4090, ημερ. 18.8.2006, αρ. γνωστ. 130 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/839B55826120D852C2257E2A0030FDBC/$file/63.994.PDF
63825 38869 Διορισμός Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου 10 (Ι) του 2006. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4088, ημερ. 26.7.2006, αρ. γνωστ. 117 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/86B31D30DC1F91BCC2257E2A002AF9F3/$file/63.825.PDF
63963 38890 Διορισμός Διοικητικού ΣΥμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 127 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/97E69D20E83DA3C8C2257E2A0030A6C9/$file/63.963.PDF
63827 38869 Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4088, ημερ. 26.7.2006, αρ. γνωστ. 118 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/98DB57DBEBF1DF60C2257E2A002B48DF/$file/63.827.PDF
63951 38890 Καθορισμός της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ως Αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού 1/2003 και του Κανονισμού 139/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 126 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9AAA08E491AD0431C2257E2A00307479/$file/63.951.PDF
63950 38890 Τροποποίηση εκαπιδευτικών περιφερειών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 125 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A197DC80FBA0B1E5C2257E2A0030581B/$file/63.950.PDF
63908 38890 Αίτηση του κ. Μαρίνου Χρυσοστόμου (ΛΕΥ/1056/2002) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση χοιροτροφικής μονάδας και διαχωριστήρα χοιρολυμάτων στο τεμάχιο με αρ. 923 και δεξαμενών φύλαξης χοιρολυμάτων στα τεμάχια με αρ. 302 και 348, γ/σχ. XXIX.43, στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ, γνωστ. 114. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A2AA8FBF516C9E47C2257E2A002CD7E8/$file/63.908.PDF
63988 38896 Διορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Φυλακών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4090, ημερ. 18.8.2006, αρ. γνωστ. 129 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A9C81E784701C345C2257E2A0030E3BD/$file/63.988.PDF
63884 38890 Διορισμός Προέδρου και δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 120 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/B0301CB344187F89C2257E2A002B99B9/$file/63.884.PDF
63854 38869 Ορισμός του έτους 2007 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους, για μια δίκαιη κοινωνία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4088, ημερ. 26.7.2006, αρ. γνωστ. 119 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/CFE42DC781B2AE97C2257E2A002B6B2B/$file/63.854.PDF
63909 38890 Αίτηση του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (για εταιρεία Vouros Healthcare Ltd) (ΛΑΡ/0154/2005) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μονάδας επεξεργασίας υπολειμμάτων σφαγείου (ζωικών αποβλήτων) στο τεμάχιο με αρ. 104, φ/σχ. XLIX/32, στην Κοφίνου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 115. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D4A2EB5A59C0DD4BC2257E2A002D6BCD/$file/63.909.PDF
63906 38890 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 112. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/EEB187DF38C82174C2257E2A002C2E39/$file/63.906.PDF
63910 38890 Αίτηση της Εταιρείας Frosco Enterprises Ltd, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/0402/2001) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχέδιου Λευκωσίας, για ανέγερση εκθεσιακού χώρου και γραφείων στα τεμάχια με αρ. 537 και 612, φ/σχ. ΧΧΧ/22.Ε1, Τμήμα C, στα Λατσιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 116 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F352BC8137CECD9CC2257E2A002DECF1/$file/63.910.PDF
64562 39022 Διεξαγωγή δημοτικών/κοινοτικών εκλογών ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών των Σχολικών Εφορειών Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4104, ημερ.29.12.2006, αρ. γνωστ. 209 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/77D9A41FDE03B16CC2257E290032C670/$file/64.562.pdf
64561 39022 Διορισμός κυπριακών μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fullbright) Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4104, ημερ. 29.12.2006, αρ. γνωστ. 208 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9B1A4BB0071BC9DBC2257E290032247F/$file/64.561.pdf
64567 39022 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4104, ημερ. 29.12.2006, αρ. γνωστ. 210 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/DF222D1B8BEAE120C2257E290032F987/$file/64.567.pdf
64571 39022 Αίτηση της Εταιρείας GAP Vassilopoulos Ltd (ΠΠΑ 340/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για προδθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο ξενοδοχείο (Classic) στο τεμάχιο με αρ. 125 φ/σχ.ΧΧΙ/46.5.ΙΙ.ΙΙΙ και ΙV, Τμήμα Ε, στο Δήμο Λευκωσίας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4100, ημερ. 1.12.2006, αρ. γνωστ. 195 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F5A2185D732E345CC2257E290033D6F4/$file/64.571.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 8e790bda-f15f-4776-8ef3-3636ccff32b6
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.02148434706 34.400111216034, 32.02148434706 35.766572101174, 34.691162081435 35.766572101174, 34.691162081435 34.400111216034))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνίδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

281