Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2007

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2007. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
66483 5/12/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 55 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/01382AEEF2D8AB42C2257DEF00386274/$file/66.483.pdf
66478 5/12/2007 Προϋπολογισμοί του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2008 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 50 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0C0FED63F92F97E3C2257DEF0037C33B/$file/66.478.pdf
66482 5/12/2007 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 54 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0C4137D2215EC84CC2257DEF0038402F/$file/66.482.pdf
66604 19/12/2007 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Καλλυντικών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 73 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/103F644D9EC7939AC2257DEF003D776B/$file/66.604.pdf
66541 5/12/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 61 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/164DA628CEE9A32BC2257DEF0039EC37/$file/66.541.pdf
66556 5/12/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4152 , ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 66 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/18E6F7BF2EED5A09C2257DEF003A8E70/$file/66.556.pdf
66624 19/12/2007 Έγκριση διορισμού Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμου κεφ. 300Α και νόμων του 1959 έως 2001 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 75 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1A9933E2FF4B7D92C2257DEF003E2517/$file/66.624.pdf
66567 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 67 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1AB8C06D91352744C2257DEF003AB028/$file/66.567.pdf
66533 5/12/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4146, ημερ. 28.12.2007, αρ. γνωστ. 225 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1D11312C8C448D01C2257DEF00393BE3/$file/66.533.pdf
66600 19/12/2007 Διορισμός κοινού Συμβουλίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 70 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1E236CDA09D5EABBC2257DEF003CF38C/$file/66.600.pdf
66553 5/12/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το έτος 2008 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 63 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3D2AA0B77BBE9154C2257DEF003A3066/$file/66.553.pdf
66479 5/12/2007 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γρφείου της ΡΑΕΚ για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 51 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4FF44114B148C67CC2257DEF0037E6BE/$file/66.479.pdf
66473 5/12/2007 Διορισμός μελών του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 46 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5308A847986A38ACC2257DEF003731EC/$file/66.473.pdf
66555 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε. ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 65 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/576C25A10A50E2FDC2257DEF003A6EB8/$file/66.555.pdf
66495 5/12/2007 Τερματισμός της λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση της Σύμβασης για τα Δικαιωμάτα του Παιδιού Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 58 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/58C8A41D64D8CF9BC2257DEF0038F0BB/$file/66.495.pdf
66625 19/12/2007 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Αναθεωρητικής Αρχής του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ, γνωστ. 76 ε.ε. 4212, ημερ. 9.10.2009 (Διόρθωση) http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5D8F42A693412A08C2257DEF003E562A/$file/66.625.pdf
66588 19/12/2007 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα INTERACT II με στόχο την υποστήριξη και την απδοτική αξιοποίηση των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007 -2013 Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 68 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/70BD1D530E43DBD8C2257DEF003C9269/$file/66.588.pdf
66619 19/12/2007 Αίτηση του κ. Χρίστου Περικλέους (ΠΑΦ/1154/2001) για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για την ανέγερση κτηνοτροφικών υπστατικών στο τεμάχιο με αρ. 1 (μέρος) φ/σχ LVII.3 εντός του Κρατικού Δάσους Ραντί στα Κούκλια με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4150, ημερ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 36 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/741767DC6DF3791BC2257DEF003DAB6D/$file/66.619.pdf
66626 19/12/2007 Διορισμός του κ. Δώρου Λυκούργου ως νέου μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 77 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/7DBA66A5652E5BA4C2257DEF003F1481/$file/66.626.pdf
66485 5/12/2007 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2007 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 57 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9566E4059931D348C2257DEF0038CBE0/$file/66.485.pdf
66554 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το έτος 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 64 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/996DAF7DFA74E21DC2257DEF003A53CC/$file/66.554.pdf
66476 5/12/2007 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 48 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9B4C22ABE508EAF2C2257DEF003781AF/$file/66.476.pdf
66496 5/12/2007 Σύσταση Επιτροπής Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην Αστυνομία Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 59 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9CAD40211BD9741FC2257DEF003912AB/$file/66.496.pdf
66474 5/12/2007 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων απο Πολύτιμα Μέταλλα Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε .4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 47 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/AE43A3FC2CE8D5E2C2257DEF00375651/$file/66.474.pdf
66603 19/12/2007 Διορισμός νέου μέλους Ευρωπαρατηρητηρίου Λεμεσού σύμφωνα με το άρθρο 17 των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 72 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C34466C712ECF337C2257DEF003D5357/$file/66.603.pdf
66484 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2008 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 56 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C64A508972D4B7DAC2257DEF00387AB8/$file/66.484.pdf
66481 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το έτος 2008 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 53 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/CC9EA8E2B5AC8135C2257DEF0038256E/$file/66.481.pdf
66608 19/12/2007 Σχέδιο απόσυρσης και αντικατάστασης παλαιών οχημάτων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 74 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D1663EDC6E8D0B38C2257DEF003D8FB5/$file/66.608.pdf
66472 5/12/2007 Διορισμός Κτηνιατρικού Λειτουργού ως μέλος του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 45 ε.ε 4153, ημερ. 5.3.2008 (διόρθωση) http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D1F8D54C42E9999FC2257DEF0036F5EC/$file/66.472.pdf
66542 5/12/2007 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το Οικονομικό έτος 2005 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 62 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D23F229D4C4D16B6C2257DEF003A1466/$file/66.542.pdf
66601 19/12/2007 Παράταση θητείας Κοινοταρχών των ενοριών των δημαρχούμενων περιοχών Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 71 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/DFB381504948B402C2257DEF003D2137/$file/66.601.pdf
66540 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2008 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ, γνωστ. 60 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E5E97B7E041455A4C2257DEF0039C4F3/$file/66.540.pdf
66460 5/12/2007 Αίτηση του κ. Ανδρέα Χρυσαφίνη για παραχώρηση δικαιώματος διάβασης μέσα από δασική γη στον Πρόδρομο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 44 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/EBA9A32C9809CE93C2257DEF0036C2A8/$file/66.460.pdf
66477 5/12/2007 Προϋπολογισμοί της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και του Ινστιτούτου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τη σχολική χρονιά 2007-2008 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 49 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F2C6AE8F56A1A6ACC2257DEF00379E34/$file/66.477.pdf
66480 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 52 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F65E856812B04264C2257DEF00380B29/$file/66.480.pdf
66593 19/12/2007 Διορισμός Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 69 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F970D207F857E952C2257DEF003CD108/$file/66.593.pdf
65648 6/6/2007 Εκμίσθωση στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού δασικής γης, μέρος του δάσους "Άγιος Λάζαρος" στη Λάρνακα. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 129. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/01ACAAE044876E65C2257DEE003C76A3/$file/65.648.pdf
65656 6/6/2007 Διορισμός Συμβουλίου Κλινικών Εργαστηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 130. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/14CB1AE666F9F189C2257DEE003E7136/$file/65.656.pdf
65735 19/6/2007 Σύντμηση στρατιωτικής θητείας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4127, ημερ. 6.7.2007, αρ. γνωστ. 117. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/19578BAF42F6C572C2257DEE00439AE7/$file/65.735.pdf
65760 27/6/2007 Παραχώρηση αποζημιώσεων για τις ζημιές από αντίξοες καιρικές συνθήκες, που δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης, για την περίοδο Απριλίου, 2004 - Δεκεμβρίου, 2005, υπό μορφή ενισχύσεως ήσσονος σημασίας. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ, γνωστ. 141. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1A90F16F63CA247AC2257DEE0043F1A7/$file/65.760.pdf
65646 6/6/2007 Ορισμός Αρμόδιας Αρχής για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1907/2006 για Έλεγχο και Διαχείριση Χημικών Ουσιών - REACH Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 128. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/410EC37040DA6E6AC2257DEE003B3F1A/$file/65.646.pdf
65763 27/6/2007 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Αλεθρικό Λάρνακας για τις στεγαστικές ανάγκες των εκτοπισμένων (Περιοχή Ε). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ. γνωστ. 142. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/632094C3291728CFC2257DEE0044233B/$file/65.763.pdf
65748 27/6/2007 Διορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Τροφίμων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ. γνωστ. 140. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/81BC2BB4892E73CCC2257DEE0043CCDB/$file/65.748.pdf
65718 19/6/2007 Αναθεώρηση Εκπαιδευτικών Περιφερειών Λάρνακας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 134. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8A0AF5C07CA4CC1DC2257DEE00437301/$file/65.718.pdf
65779 27/6/2007 Έγκριση διορισμού Γενικού Διευθυντή του ΚΟΑΓ, σύμφωνα με το άρθρο 10 των περί του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμων του 1980 έως 2005. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ. γνωστ. 145. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8B886E45604379FFC2257DEE0044C8E9/$file/65.779.pdf
65769 27/6/2007 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2007. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ. γνωστ. 143. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C139F83165C7DE7FC2257DEE00444684/$file/65.769.pdf
65777 27/6/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4131, ημερ. 3.8./2007, αρ. γνωστ. 135. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C3E5148572E35152C2257DEE00446590/$file/65.777.pdf
65664 13/6/2007 Εκμίσθωση δασικής γης στην εταιρεία "Ayia Napa Forest Golf Ltd" για σκοπούς δημιουργίας γηπέδου γκολφ. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 131. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F3F54A9742D1C177C2257DEE003EBB56/$file/65.664.pdf
65678 13/6/2007 Διορισμός αναπληρωτών των ως εκ της θέσης τους (ex officio) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 133. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F8BF71ACB84300F0C2257DEE00433C80/$file/65.678.pdf
65778 27/6/2007 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ. γνωστ. 144. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/FDDB7D4CE52692F6C2257DEE004496B4/$file/65.778.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 0b5649fd-642d-4175-8a44-d926b46b1b27
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.032470675185 34.409175680588, 32.032470675185 35.730906665201, 34.87792965956 35.730906665201, 34.87792965956 34.409175680588))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνίδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

429