Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2011

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2011. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
72298 7/10/2011 Διορισμός Προέδρου και μελών της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας α) ε.ε. 4294, ημερ. 21.10.2011, αρ. γνωστ. 262, β) ε.ε. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 309 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D07CADA271DBDBC6C2257BBB00320B56/$file/72.298 test.pdf
71763 2/10/2011 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστ. 76. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1EE94203F4584DB6C2257BBA003AECD4/$file/71.763.pdf
72207 6/10/2011 Παράταση για το σχολικό έτος 2011-2012 της διδασκαλίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης μαθημάτων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 296. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4C81CAA4FC0B33B3C2257BBA003BA7E8/$file/72.207.pdf
72.207 (Διόρθωση) 6/10/2011 Παράταση για το σχολικό έτος 2011-2012 της διδασκαλίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης μαθημάτων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. (Διόρθωση) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4316, ημερ. 18.5.2012 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/61CA804425FFF104C2257BBA003C83A6/$file/72.207diorthosi.pdf
72.176 (Διόρθωση) 6/9/2011 Αίτηση του κ. Ανδρέα Λάμπρου Μανώλη (ΛΕΥ/2666/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την επέκταση κατοικίας, στον Παχύαμμο, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 17.1.2008. (Διόρθωση) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4305, ημερ. 3.2.2011 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/63DABB686C7C54CDC2257BBA003D1D33/$file/72.176.d.pdf
72176 6/9/2011 Αίτηση του κ. Ανδρέα Λάμπρου Μανώλη (ΛΕΥ/2666/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την επέκταση κατοικίας, στον Παχύαμμο, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 17.1.2008. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 215 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/89772E528680A6A4C2257BBA003B5FE7/$file/72.176.pdf
71.763 (Διόρθωση) 2/10/2011 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. (Διόρθωση) Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4283, ημερ. 22.7.2011 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C558EECBC7B7AA86C2257BBA003BA69F/$file/71.763 (διόρθωση).pdf
72061 5/10/2011 Παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε.) και διορισμός νέου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 251 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F206A6D43B2DF914C2257B8900212C2D/$file/72.061.pdf
71792 3/2/2011 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή νότια της Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4281. ημερ.8.7.2011, αρ. γνωστ. 196 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/873B721A6CD86A3CC2257B8900212C31/$file/71.792.pdf
71603 1/4/2011 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το έτος 2011. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 158 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D38EF777F787BC17C2257B8900212C2F/$file/71.603.pdf
71762 2/10/2011 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστ. 75 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D866268FF1A1BDEBC2257B8900212C30/$file/71.762.pdf
71847 3/10/2011 Συμμετοχή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προώθησης Ευρωπαϊκής Ταινίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 204 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3A75B4E0E23D48F4C2257B8900212C2E/$file/71.847.pdf
71585 1/4/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 52 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/634618DEA65C6879C2257B8900212C2B/$file/71.585.pdf
71811 3/2/2011 Αίτηση των Μάρθας και Λουκά Βαρνάβα (ΛΑΡ/0593/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου, για εκτεταμένες προσθήκες σε υφιστάμενο κέντρο αναψυχής/αίθουσας δεξιώσεων στο τεμάχιο με αρ. 720, φ/σχ. ΧΧΧΙ.45, στην Αθηένου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4273 και ημερ. 6.5.2011, αρ. γνωστ. 112 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C32A610C04AAB4D4C2257B8900212C2C/$file/71.811.pdf
71886 3/10/2011 Παραίτηση υφιστάμενου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και διορισμός νέου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4272, ημερ. 29.4.2011, αρ. γνωστ. 106 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/AA7078D9411075DEC2257B8900212C29/$file/71.886.pdf
71773 2/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4267, ημερ. 24.3.2011, αρ. γνωστ. 66 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/411C4A7994678BD7C2257B8900212C2A/$file/71.773.pdf
71852 3/10/2011 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 207 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E4DD8277A522DB1EC2257B8900212C27/$file/71.852.pdf
71544 1/4/2011 Διορισμός νέου μέλους στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστ. 144 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A5668D34B6CF9CC7C2257B8900212C25/$file/71.544.pdf
72199 6/10/2011 Παύση υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και διορισμός νέου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4294, ημερ. 21.10.2011, αρ. γνωστ. 261 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8D4DFB36E9672A47C2257B8900212C28/$file/72.199.pdf
71746 2/10/2011 Απόδοση τιμών στους ανάπηρους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. αρ. 4281, ημερ. 8.7.2011, αρ. γνωστ. 192 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/EEDE46105AF9EFA2C2257B8900212C24/$file/71.746.pdf
72572 9/9/2011 Συμβουλευτική Επιτροπή του Ταμείου του Λαχείου Πρόνοιας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 253 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/639ABE126A1ACFF4C2257B8900212C23/$file/72.572.pdf
72550 9/9/2011 Αντικατάσταση του μέλους του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία κ. Άνδρου Καπαρδή. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. αρ. 4294, ημερ. 21.10.2011, αρ. γνωστ. 264 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/35CD2412300F9AC8C2257B8900212C22/$file/72.550.pdf
71885 3/10/2011 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4272, ημερ. 29.4.2011, αρ. γνωστ. 105 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0351E440C2FFA3F4C2257B8900212C26/$file/71.885.pdf
72738 11/4/2011 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4299, ημερ. 16.12.2011, αρ. γνωστ. 286 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D6B8666B05C51BF7C2257B8900212C21/$file/72.738.pdf
72305 7/10/2011 Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 256 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5883AFCB2126BFBEC2257B8900212C1E/$file/72.305.pdf
71624 1/10/2011 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2011. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 164 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/271C1ABA53CDE741C2257B8900212C20/$file/71.624.pdf
71622 1/10/2011 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2011. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 162. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/71C53C8EB986797DC2257B8900212C1C/$file/71.622.pdf
71612 1/4/2011 Αίτηση του κ. Σάββα Χατζηχριστοφή και άλλων ΛΕΥ/1925/2002), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας διάρκειας πέντε ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες χοιροτροφικών υποστατικών σε αδειούχα χοιροτροφική μονάδα στο τεμάχιο με αρ. 1301, φ/σχ. ΧΧ.62, στο Ακάκι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 53 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C1D3730AAFC9619BC2257B8900212C1F/$file/71.612.pdf
72301 7/10/2011 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4291, ημερ. 30.9.2011, αρ. γνωστ. 231 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/16723E7C1B3956AAC2257B8900212C1D/$file/72.301.pdf
72357 8/10/2011 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Σιτηρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 250 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E24FBC4241D3D563C2257B8900212C18/$file/72.357.pdf
71707 1/10/2011 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 180. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/07A09A2580F90CEBC2257B8900212C1A/$file/71.707.pdf
71872 3/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4273, ημερ. 6.5.2011, αρ. γνωστ. 114 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/703B3D6152A71379C2257B8900212C19/$file/71.872.pdf
71981 4/10/2011 Αίτηση της Εταιρείας Meneou Plantations Ltd (Α-200/2005), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης και γραφείου στο τεμάχιο με αρ. 299, φ/σχ. L.31, στη Λάρνακα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 184 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/20050646DE960F82C2257B8900212C1B/$file/71.981.pdf
72090 5/10/2011 Διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4291, ημερ. 30.9.2011, αρ. γνωστ. 234 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6122E2BF83D551D4C2257B8900212C17/$file/72.090.pdf
72035 4/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στα Μαμώνια (Περιοχή Α) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4292, ημερ. 7.10.2011, αρ. γνωστ. 243 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0F11E3256989F87FC2257B8900212C91/$file/72.035.pdf
71691 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 172. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9D9B1966FFDFA6F0C2257B8900212C8E/$file/71.691.pdf
71862 3/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Παραλίμνι (Περιοχή Κ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 212 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/22F4229452711266C2257B8900212C8D/$file/71.862.pdf
71693 1/10/2011 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2011. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 174. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0F28339D18D4FC6DC2257B8900212C8F/$file/71.693.pdf
72569 9/9/2011 Αίτηση της κας Κυριακής Χριστοφή και άλλων (ΛΕΥ/1348/2005), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες σε υφιστάμενα πτηνοτροφικά υποστατικά στα τεμάχια με αρ. 462, 463, 464, 465, 11 και 12, φ/σχ. XXXVIII.52, στον Ασκά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4298, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 275 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8EC565B1AC7264C4C2257B8900212C32/$file/72.569.pdf
72803 11/11/2011 Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4299, ημερ. 16.12.2011, αρ. γνωστ. 288 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2B4C43797BE3CF00C2257B8900212C90/$file/72.803.pdf
72734 11/4/2011 Διορισμός Επιτροπής Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4298, ημερ.2.12.2011, αρ. γνωστ. 282 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2C410407204F346AC2257B8900212C92/$file/72.734.pdf
71980 4/10/2011 Αίτηση της Εταιρείας Meneou Plantations Ltd (Α-82/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης και γραφείου στο τεμάχιο με αρ. 409, φ/σχ. L.31, στη Λάρνακα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 183 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1B7140152E30172FC2257B8900212C89/$file/71.980.pdf
71692 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το Οικονομικό Έτος 2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 173. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/915CC179E14D2F64C2257B8900212C8B/$file/71.692.pdf
71621 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 161. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/DD24BA79ED6F36C0C2257B8900212C93/$file/71.621.pdf
71810 3/2/2011 Αίτηση του κ. Ηλία Φυλακτού (ΠΑΦ/1288/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για τη δημιουργία μονάδας παρασκευής έτοιμου σουβά στο τεμάχιο με αρ. 533, φ/σχ. XXXV.44, στη Μηλιού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4273, ημερ. 6.5.2011, αρ. γνωστ. 111 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6963AA49F19D507BC2257B8900212C8C/$file/71.810.pdf
72688 10/10/2011 Διορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4297, ημερ. 25.11.2011, αρ. γνωστ. 269 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8EABA68FC3528360C2257B8900212C80/$file/72.688.pdf
71552 1/4/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στον ΄Υψωνα (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 152 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0118B5321238EF2AC2257B8900212C8A/$file/71.552.pdf
71654 1/10/2011 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2011. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 167 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/AB1B9ECB57C97F69C2257B8900212C87/$file/71.654.pdf
72260 6/10/2011 Αίτηση του κ. Τάσου Τσίγκη (ΛΕΥ/1292/2001), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες χοιροτροφικών υποστατικών σε αδειούχα χοιροτροφική μονάδα στα τεμάχια με αρ. 966 (παλαιός αρ. 675), 674, 967 και 836, φ/σχ. ΧΧ.54, στο Ακάκι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 217 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E008BA3D7D2A5FCAC2257B8900212C7F/$file/72.260.pdf
72567 9/9/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4289, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 273 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1A53340FDDA86768C2257B8900212C86/$file/72.567.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 729f2e3d-069d-4141-92dd-3bed70da2d77
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.73583981581 34.354774165388, 31.73583981581 35.784398825195, 35.020751925185 35.784398825195, 35.020751925185 34.354774165388))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνίδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

278