Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2015

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2015. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
79959 14/12/2015 Δήλωση Πολιτικής: Ενισχύοντας το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα στην Κύπρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 227 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/049B7801BBE244F7C2257F7D0022BA18/$file/79.959.pdf
80018 28/12/2015 Μετάβαση λειτουργών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο εξωτερικό για συμμετοχή στις συναντήσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Συντονισμένη Δράση για την Οδηγία για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και «Συντονισμένη Δράση για την Δράση για την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 255 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/172EBCE07451E9A6C2257F7D00260745/$file/80.018.pdf
80032 28/12/2015 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 268 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/348557E020B96D35C2257F7D002727E3/$file/80.032.pdf
80.016Α 28/12/2015 Απόφαση σε σχέση με τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 254 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3621CEAF9A9C80C9C2257F7D0025F566/$file/80.016Α.pdf
80015 28/12/2015 Δυνατότητα τιτλοποίησης οικιστικών μονάδων που ανεγέρθηκαν σε κρατικά οικόπεδα αυτοστέγασης, έστω και όταν οι νόμιμοι κάτοχοι έχουν αποβιώσει πριν τις 7 Απριλίου 2006. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 252 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/40E5C9B119504DAFC2257F7D0025D5C5/$file/80.015.pdf
80003 28/12/2015 Σύνθεση και όροι εντολής της Εθνικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 240 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/43CC24DFAD24E5EFC2257F7D0024FD84/$file/80.003.pdf
80012 28/12/2015 Χορήγηση προσωρινής έκτακτης ενίσχυσης στους χοιροτρόφους. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 249 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4BACF0B5C49905BCC2257F7D00258B89/$file/80.012.pdf
80019 28/12/2015 Ετοιμασία Κανονισμών για εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/17/ΕΕ σχετικά με τη μετρολογία: α)Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Σταθμά) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2015. β)Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Όργανα Μέτρησης της Μάζας του Εκατόλιτρου των Δημητριακών) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2015. γ)Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Αλκοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2015. δ)Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Αλκοολομετρικοί Πίνακες) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2015. ε)Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 256 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4F5B3E85231AD411C2257F7D002615D7/$file/80.019.pdf
80010 28/12/2015 Ορισμός Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ως Αρχή Ελέγχου για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 247 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/517C2267D473B703C2257F7D00256DD3/$file/80.010.pdf
80006 28/12/2015 Προϋπολογισμός Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 243 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5F1C0F146E60C462C2257F7D002530D9/$file/80.006.pdf
80011 28/12/2015 Καθορισμός πλαισίου παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων βάσει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 248 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/60A899BD9785C55CC2257F7D00257BB5/$file/80.011.pdf
80028 28/12/2015 Κατοικίες στο Μεταλλείο Αμιάντου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 263 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/67D52E2998297D16C2257F7D0026CCEC/$file/80.028.pdf
80009 28/12/2015 Σχέδιο για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 246 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/681D62C0E9CF9199C2257F7D00255A5E/$file/80.009.pdf
80014 28/12/2015 Παραχώρηση Σύμβασης Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες κατόχους οικιστικών μονάδων που βρίσκονται μερικώς σε κρατική γη σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Οικισμούς Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 251 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/748E0443E3D5E0DFC2257F7D0025C7AC/$file/80.014.pdf
80013 28/12/2015 Τροφεία που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε μη Κρατικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 250, ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016 διόρθωση http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/7E9318DF9E8D9F1EC2257F7D0025B16F/$file/80.013.pdf
80030 28/12/2015 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (de minimis) για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 265 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8281902AF31073B1C2257F7D0026E437/$file/80.030.pdf
80029 28/12/2015 Παραχώρηση κατά χάριν βοήθειας σε γεωργοκτηνοτρόφους για ζημιές από θεομηνίες και απρόβλεπτα γεγονότα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 264 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/86F0571BBB88AF8DC2257F7D0026D7F1/$file/80.029.pdf
80026 28/12/2015 Τροποποίηση του Σχεδίου Μετακίνησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε Καθορισμένες και Κατάλληλες Περιοχές. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 262 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/86F540D30F52BE81C2257F7D0026BB45/$file/80.026.pdf
80008 28/12/2015 Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 245 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8B936B5221CD04E6C2257F7D00254D18/$file/80.008.pdf
80007 28/12/2015 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 244 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/962F63362896A914C2257F7D00253BEA/$file/80.007.pdf
80033 28/12/2015 Ενίσχυση στελέχωσης τριών περιφερειακών ταχυδρομικών γραφείων για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 269 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/97AC0C4BB0D6A5CBC2257F7D002735E4/$file/80.033.pdf
80020 28/12/2015 Αίτημα της Υπηρεσίας Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης για έγκριση των διατάξεων των εξετάσεων της ελληνικής δακτυλογραφίας και στενογραφίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 257 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9A11393B3E3BD5A0C2257F7D002626BA/$file/80.020.pdf
80022 28/12/2015 Διαγωνισμός αρ. 2015.059.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση οχημάτων τύπου σαλούν (estate/station wagon). Αίτημα για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από έξι (6) μήνες σε δέκα (10) μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 259 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9BBC8B3C3A214091C2257F7D00264055/$file/80.022.pdf
80024 28/12/2015 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από τη Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφόρου Αγ. Φυλάξεως, στο Δήμο Λεμεσού- Φάση Α΄. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 261 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9F38D18CDB28882BC2257F7D0026AD97/$file/80.024.pdf
80031 28/12/2015 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (de minimis) για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2012. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 266 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/B43E0EE8E38A8951C2257F7D0026F307/$file/80.031.pdf
80023 28/12/2015 Μελέτη για τη Βελτίωση του Κόμβου Αγίας Φύλας του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού – Επίσχεση προστατευτικής λωρίδας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 260 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C35181AE6255F1E9C2257F7D00269E93/$file/80.023.pdf
80.031A 28/12/2015 Παράταση της Περιόδου Ισχύος των προσφορών για τέσσερις (4) μήνες για το έργο: Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής για Δημόσιες Μεταφορές Κύπρου το οποίο συμπεριλαμβάνει: 1. Σύστημα Έκδοσης – Ακύρωσης Εισιτηρίων/Έξυπνων Καρτών. 2. Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Πληροφόρησης Επιβατών. (Αριθμός Διαγωνισμού PG/GS/11). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 267 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C4F9ED3ED172D555C2257F7D002702E9/$file/80.031Α.pdf
80016 28/12/2015 Οι περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης και Κριτήρια Επιλογής) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 253 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D1F58E28EDAB14F3C2257F7D0025E21D/$file/80.016.pdf
80005 28/12/2015 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 242 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D4B58E8D348852D4C2257F7D0025266F/$file/80.005.pdf
80021 28/12/2015 Διαγωνισμός αρ. 2015.058.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση διπλοκάμπινων οχημάτων. Αίτημα για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από έξι (6) μήνες σε οκτώ (8) μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 258 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E03510DFB142A46BC2257F7D002633C5/$file/80.021.pdf
80004 28/12/2015 Αποζημίωση μελών Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 241 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/EB644CA028D4FB2DC2257F7D00251B97/$file/80.004.pdf
79991 14/12/2015 Προϋπολογισμός 2016. Κεφ.: 11.04 (11.34) Αμυντική Θωράκιση. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 235 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/022D47E12EF5159FC2257F73003E7383/$file/79.991.pdf
79938 14/12/2015 Διαπίστευση του κ. Cao Chinh Thien ως νέου Πρέσβη της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 211 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/12801D606A978129C2257F73003CE794/$file/79.938.pdf
79918 14/12/2015 Παράταση Συμβολαίων Εποχικών Υπαλλήλων που απασχολούνται στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015-16. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 192 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/14D2F5CEE86195D3C2257F73003B34AD/$file/79.918.pdf
79950 14/12/2015 Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών) (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και Λογιστικού Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 220 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/168712F5F98EFD32C2257F73003D6D92/$file/79.950.pdf
79949 14/12/2015 Αίτημα για παραχώρηση άδειας χρήσης μέρους της αυλής του πρώην Δημοτικού Σχολείου Άρμου της Επαρχίας Πάφου (Τεμάχιο 667 του Φύλλου Σχεδίου 45/61) στο Κοινοτικό Συμβούλιο Άρμου για τη Δημιουργία Παιδικής Χαράς. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 219 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1F85E4B074D5BCB1C2257F73003D5B9C/$file/79.949.pdf
79922 14/12/2015 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 195 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1F8ADB466BC67C3EC2257F73003BA55A/$file/79.922.pdf
79924 14/12/2015 Χρονική επέκταση της Συμφωνίας Ανάθεσης Διαχείρισης του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου (ΔΣΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 197 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2013F220B6E976A9C2257F73003BF997/$file/79.924.pdf
79.933A 14/12/2015 Εμπλουτισμός Διαδικτυακού Χώρου Επικοινωνίας και Συνεργασίας «η- Συνεργασία», για τις Συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόοδος υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική παρακολούθηση υλοποίησης κυβερνητικού έργου. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 206 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/29F7912F812CABE6C2257F73003C968E/$file/79.933Α.pdf
79939 14/12/2015 Παράταση της μετάθεσης της κας Γεωργίας Αλωνεύτου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, στην Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 212 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/369D01D8BDC76590C2257F73003CF544/$file/79.939.pdf
79961 14/12/2015 Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση, την σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 229 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/453C5B09F72C3B44C2257F73003E1878/$file/79.961.pdf
79928 14/12/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμος του 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 200 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/463BD308AB602E93C2257F73003C43F7/$file/79.928.pdf
79945 14/12/2015 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τη Μελέτη και Κατασκευή του κάθετου δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, Φάση ΙΙ, Τμήμα Β, για τρεις (3) μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 217 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4AF525B8152CE7CDC2257F73003D40F2/$file/79.945.pdf
79992 14/12/2015 Έργο: Προμήθεια α) ασφαλτικού γαλακτώματος C40B4 (tack coat) και β) ασφαλτικού σφραγιστικού υλικού (μάστιχο). Αρ. διαγωνισμού PS/G/84. Αίτημα προς Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών μέχρι τις 31.1.16. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 236 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4B5998D0A571A97DC2257F73003E8158/$file/79.992.pdf
79986 14/12/2015 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων στον Κυπριακό Στρατό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 231 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4D3EF8BDBA5BF92FC2257F73003E400E/$file/79.986.pdf
79942 14/12/2015 Παράταση της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στον Επιθεωρητή Πλοίων Α΄ κ. Γιώργο Χριστοφή για υπηρεσία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 214 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4DA91A1BFEBC5CADC2257F73003D152E/$file/79.942.pdf
79933 14/12/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί της Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Υπάλληλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 205 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4DEF8537ACC2013FC2257F73003C86A3/$file/79.933.pdf
79943 14/12/2015 Παράταση της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στον Ανώτερο Επιθεωρητή Πλοίων κ. Νικόλαο Λ. Χαραλάμπους για υπηρεσία στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 215 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/536AC5BAC3E19B5BC2257F73003D22FD/$file/79.943.pdf
79937 14/12/2015 Διαπίστευση του κ. Luc Liebaut ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου του Βελγίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 210 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/57C64A991C447445C2257F73003CD912/$file/79.937.pdf
79916 14/12/2015 Αιτήματα εξαίρεσης από την αναστολή πλήρωσης θέσεων από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 190 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5A5F4625E161A162C2257F73003ADA26/$file/79.916.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 5f1a37ca-0ce5-42aa-9267-6e579a64d131
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.95556637831 34.333608523759, 31.95556637831 35.736852059675, 35.152587862685 35.736852059675, 35.152587862685 34.333608523759))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνίδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

316