Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Εκθέσεις και στοιχεία για τα αέρια θερμοκηπίου (Κανονισμός Διακυβέρνησης)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Εθνικές εκθέσεις και δεδομένα που υποβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα (Κανονισμός Διακυβέρνησης), και αφορούν εθνικές πολιτικές, μέτρα, δράσεις, κατά προσέγγιση απογραφές και προβλέψεις για τα αέρια θερμοκηπίου (GHG). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν εκθέσεις σε μορφή pdf και φύλλα δεδομένων excel και ενημερώνονται ετησίως ή κάθε 2 χρόνια, ανάλογα με την υποχρέωση.

Τα υποβληθέντα δεδομένα από το 2021 και μετά μπορούν να ανακτηθούν μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας "Reportnet 3.0" στον σύνδεσμο που παρέχεται, και αντιγράφοντας και επικολλώντας το όνομα κάθε συγκεκριμένης ροής δεδομένων ή εναλλακτικά "GovReg" κάτω από το "Obligation". 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ροές δεδομένων:

  1. Integrated national policies and measures - πληροφορίες για εθνικές πολιτικές και μέτρα και για την εφαρμογή των πολιτικών και μέτρων της Ένωσης, που περιορίζουν ή μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από πηγές ή ενισχύουν τις αφαιρέσεις από καταβόθρες. Παρουσιάζονται ανά τομέα και ανά αέριο (διοξείδιο του άνθρακα (CO2); Μεθάνιο (CH4); οξείδιο του αζώτου (N2O); εξαφθοριούχο θείο (SF6); τριφθοριούχο άζωτο (NF3)) ή ομάδα αερίων (υδροφθοράνθρακες (HFC) και υπερφθοράνθρακες (PFCs))
  2. National projections of anthropogenic greenhouse gas emissions - εθνικές προβλέψεις ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά πηγή και αφαιρέσεων ανά είδος καταβόθρας, οργανωμένες ανά αέριο ή ομάδα αερίων (όπως παραπάνω) 
  3. National climate change adaptation planning and strategies - εθνικός σχεδιασμός και στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με περιγραφές για τις υλοποιούμενες και προγραμματισμένες ενέργειες για τη διευκόλυνση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που συμφωνήθηκαν βάσει της UNFCCC και της Συμφωνίας του Παρισιού
  4. Use of ETS auctioning revenues - χπληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εσόδων που δημιουργούνται από το κράτος μέλος από τη δημοπρασία δικαιωμάτων σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ 
  5. Support to developing countries - πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που συμφωνήθηκαν βάσει της UNFCCC και της Συμφωνίας του Παρισιού 
  6. Approximated greenhouse gas inventories - ετήσια έκθεση των εθνικών κατά προσέγγιση απογραφών αερίων θερμοκηπίου για το έτος X-1
  7. National systems for policies and measures and projections - εθνικά συστήματα για τη διαμόρφωση των πολιτικών και μέτρων και προβλέψεων - θεσμικές, νομικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί για την αξιολόγηση της πολιτικής και τη διαμόρφωση προβλέψεων ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές και αφαιρέσεων από καταβόθρες

Πληροφορίες για τις εθνικές εκθέσεις και δεδομένα μπορείτε επίσης να βρείτε στον ιστότοπο του Τμήματος Περιβάλλοντος (https://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/21395032E…).

Δεδομένα και Πόροι

Field Value
Organization Τμήμα Περιβάλλοντος
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
0a30bb0a-0f24-4044-9daa-18f6aec70c75
Spatial
POLYGON ((31.750222 34.392085, 31.750222 35.914543, 35.047824 35.914543, 35.047824 34.392085, 31.750222 34.392085))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English (United Kingdom)
License
Contact Name
Νικολέττα Κυθραιώτου
Contact email
nkythreotou@environment.moa.gov.cy
Public Access Level
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

24