Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Δημοσιεύσεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στο "Agricultural Economics Reports"

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Οι δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στο Agricultural Economics Reports παραθέτουν πληροφορίες για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι δημοσιεύσεις εξυπηρετούν τόσο τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρμογών, όσο και τους παραγωγούς, με στόχο την άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών και την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας και εξυπηρέτησης.

Δεδομένα και Πόροι

AA Year Title URL
1 1973 Payiatas, A., and Papachristodoulou, S. 1973.Economics of wheat and barley production in Cyprus. Agricultural Economics Report I, 33p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER1-payiatas.pdf
2 1973 Payiatas. A., and Papachristodoulou, S. 1973.A comparative economic study of carrots grown in Famagusta and Morphou areas. Agricultural Economics Report 2, 30p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER2-payiatas.pdf
3 1975 Olympios, C.M., and Papachristodoulou, S.1975. Aspects of management and the economics of tomatoes and cucumbers grown in plastic greenhouses. Agricultural Economics Report 5, 27p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER5-olympios.pdf
4 1975 Papachristodoulou, S., and Papas, A. 1975. The economics of dry land mixed farming in Cyprus. Agricultural Economics Report 3, 31 p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER3-papachristodoulou.pdf
5 1975 Papas, A., and Papachristodoulou, S. 1975. Factors affecting the economics of sheep and goats. Agricultural Economics Report 4, 29p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER4-papas.pdf
6 1976 Papachristodoulou, S. 1976. Norm inputoutputdata of the main crops of Cyprus. Agricultural Economics Report 6, 259p.
7 1978 Panayiotou, G.S., Papayiannis, Chr., and Papachristodoulou, S. 1978. The economics of wine grape production in Cyprus, 1975-77.Agricultural Economics Report 9, 17p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER9-panayiotou.pdf
8 1978 Papachristodoulou, S. 1978. Agroeconomicanalysis summary for Sultanina grape farms, 1976-77. Agricultural Economics Report 7,20p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER7-papachristodoulou.pdf
9 1978 Papachristodoulou, S. 1978. Production economics of spring and autumn crop potatoes ·grown in the south east region of Cyprus,·1977-78. Agricultural Economics Report 8, 15p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER8-papachristodoulou.pdf
10 1979 Papachristodoulou, S. 1979. The economics of Sultanina grape production in Pissouri area, 1976-78. Agricultural Economics Report 10,17p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER10-papachristodoulou.pdf
11 1980 Panayiotou, G.S. 1980. lnterregional variation in production and productivity of wine grape sin Cyprus. Agricultural Economics Report 11, 18p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER11-panayiotou.pdf
12 1981 Papayiannis, Chr., Panayiotou, G.S., and Papachristodoulou, S. 1981 (released in 1983). Agroeconomic Analysis Summary for Farms in Cyprus, 1981. Agroeconomic Analysis Series 1, 45p.
13 1982 Papachristodoulou, S., Panayiotou, G.S., and Papayiannis, Chr. 1982. Agroeconomic analysis of farms in the mountain region of Cyprus. Agricultural Economics Report 12, 26p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER12-papachristodoulou.pdf
14 1982 Papayiannis, Chr., and Papachristodoulou, S.1982. Farm types in Cyprus. Agricultural Economics Report 13, 10p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER13-papayiannis.pdf
15 1982 Papayiannis, Chr., Panayiotou, G.S., and Papachristodoulou, S. 1982 (released in 1983). Agroeconomic Analysis Summary for Farms in Cyprus, 1982. Agroeconomic Analysis Series 2, 45p.
16 1983 Panayiotou, G.S. 1983. Demand and price analysis of livestock products in Cyprus. Agricultural Economics Report 14, 22p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER14-papayiannis.pdf
17 1983 Papayiannis, Chr., Panayiotou, G.S., and Papachristodoulou, S. 1983. Agroeconomic Analysis Summary for Farms in Cyprus, 1983. Agroeconomic Analysis Series 3, 28p.
18 1985 Papayiannis, Chr. 1985. Production economics of olive. Agricultural Economics Report 15, 5p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER15-papayiannis.pdf
19 1987 Panayiotou, G.S. 1987. The economics of groundnut production in Cyprus. Agricultural Economics Report 17, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER17-panayiotou.pdf
20 1987 Panayiotou, G.S. 1987. The economics of banana production in Cyprus. Agricultural Economics Report 18, 8p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER18-panayiotou.pdf
21 1987 Papachristodoulou, S., Papayiannis, Chr., and Panayiotou, G.S. 1987. Norm input-output data for the main crop and livestock enterprises of Cyprus. Agricultural Economics Report 16, 225p.
22 1988 Papachristodoulou, S., and Papayiannis, Chr.1988. Technoeconomic analysis of wine grape production in Cyprus. Agricultural Economics Report 19, 19p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER19-papachristodoulou.pdf
23 1988 Papachristodoulou, S., and Panayiotou, G.S.1988. Trends in production, consumption and trade of vine products in Cyprus. Agricultural- Economics Report 20, 15p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER20-papachristodoulou.pdf
24 1989 Panayiotou, G.S. 1989. The economic of sheep and goat enterprises in Cyprus. Agricultural Economics Report 23, 28p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER23-panayiotou.pdf
25 1989 Papachristodoulou, S., and Upton, M. 1989.The social and economic position of growers in the main viticultural zones of Cyprus. Agricultural Economics Report 21, 18p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER21-papachristodoulou.pdf
26 1989 Papachristodoulou, S., and Papayiannis, Chr.1989. Evaluation of the vine replanting project in Cyprus. Agricultural Ecolloll1ics Report22, 30p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER22-papachristodoulou.pdf
27 1989 Papachristodoulou, S., and Papayiannis, Chr.1989. Adjusting the subsidization programme of the wine-grape sub-sector in Cyprus. Agricultural Economics Report 24, 16p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER24-papachristodoulou.pdf
28 1989 Papachristodoulou, S., and Ansell, DJ. 1989. Policy measures to limit surplus wine-grapeproduction in Cyprus. Agricultural Economics Report 25, 17p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER25-papachristodoulou.pdf
29 1989 Papachristodoulou, S., and Papayiannis, Chr.1989. The impact of policy measures on grape production, employment and growers income for the main viticultural zones of Cyprus. Agricultural Economics Report 26, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER26-papachristodoulou.pdf
30 1989 Papachristodoulou, S., and Panayiotou, G.S.1989. World outlook in vine products production, consumption and trade. Agricultural Economics Report 27, 19p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER27-papachristodoulou.pdf
31 1990 Papayiannis, Chr. 1990. Production economics of wheat and barley. Agricultural Economics Report 28, 18p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER28-papayiannis.pdf
32 1991 Panayiotou, G.S., and Papachristodoulou, S.1991. Production costs of rainfed hay in Cyprus. Agricultural Economics Report 31, 11 p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER31-panayiotou.pdf
33 1991 Papayiannis, Chr., and Papachristodoulou, S.1991. Classification of Cyprus farms according to the EEC typology. Agricultural Economics Report 29, 7p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER29-papayiannis.pdf
34 1991 Papayiannis, Chr. 1991. Production economics of olives 1985-1988. Agricultural Economics Report 30, 8p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER30-papayiannis.pdf
35 1992 Papachristodoulou, S., Papayiannis, Chr., and Panayiotou, G.S. 1992. Norm input-output data for the main crop and livestock enterprises of Cyprus. Agricultural Economics Report 33,233p.
36 1992 Upton, M., and Papachristodoulou, S. 1992. A structural and economic analysis of farming in Cyprus. Agricultural Economics Report 32,44p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER32-upton.pdf
37 1993 Panayiotou, G.S. 1993. Supply and demand elasticities for the main fruits in Cyprus. Agricultural Economics Report 34, 6p.13 http://news.ari.gov.cy/publications/AER34-panayiotou.pdf
38 1998 Markou, M., Papayiannis, Chr. 1998. The economics of wine grape production in Cyprus. Agricultural Economics Report 37, 8p.
39 1998 Papayiannis, Chr. 1998. Production economics of sheep and goat farms. Agricultural Economics Report 35, 27p. ( In Greek)
40 1998 Papayiannis, Chr., Markou, M. 1998. Norm input-output data for the main crop and livestock enterprises of Cyprus. Agricultural Economics Report 36, 248p. (English and Greek).
41 1999 Papayiannis, Chr., Markou, M. 1999. A structural and economic analysis of farming in Cyprus. Agricultural Economics Report 38, 51p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER38-papayiannis.pdf
42 2000 Antoniades, A., Papayiannis, Chr. 2000. The role of women in the family farm of the mountain region of Cyprus. Agricultural Economics Report 39, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER39-antoniades.pdf
43 2001 Antoniades, A., Papayiannis, Chr. 2001. Part-time farming in Cyprus. Agricultural Economics Report 40, 9p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER40-antoniades.pdf
44 2002 Markou, M., Mavrogenis, A.P. 2002. Norm input-output data for the main crop and livestock enterprises of Cyprus. Agricultural Economics Report 41, 249p. (English and Greek).
45 2003 Markou, M. 2003. Marketing of fruits and consumer preferences in Cyprus. Agricultural Economics Report 42, 9p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER42-Markou.pdf
46 2004 Markou, M., Mattas, K., Katrakilides, K. 2004. Sectoral cointegration and the role of agriculrure in the economy of Cyprus during 1960-1998: A vector auto regression approach. Agricultural Economics Report 43, 11p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER43-markou.pdf
47 2004 Markou, M. 2004. Estimation of the standard gross margins in Cyprus. Agricultural Economics Report 44, 9p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER44-markou.pdf
48 2004 Markou, M., Vassiliou, V. 2004. Knowledge management in solving agricultural problems in Cyprus. Agricultural Economics Report 45, 9p. http://news.ari.gov.cy/publications/AER45-markou.pdf
49 2007 Markou, M., Papadavid, G. 2007. Norm input-output data for the main crop and livestock enterprises of Cyprus. Agricultural Economics Report 46, 267p. (English and Greek)
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό daee6027-3554-46ae-b7f6-1ab8d3c1f225
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.633300725371 34.366110728831, 31.633300725371 35.875698032497, 35.039062444121 35.875698032497, 35.039062444121 34.366110728831))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gadamides@ari.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

44