Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Deloitte Limited, διεξάγει έρευνα αναφορικά με τον αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση, αξιολόγηση και επιμέτρηση του αντικτύπου που έχουν επιφέρει τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κύπρο στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής και του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της σχετικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο 

Έρευνα αναφορικά με τον αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων.

Η έρευνα αποτελεί μέρος του Έργου που ανατέθηκε από το ΤΔΔΠ στην Deloitte Limited, μετά από διαγωνισμό, με θέμα «Διενέργεια Μελέτης Αντικτύπου των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο και ανάπτυξη μεθοδολογίας επιμέτρησής του», ως μια προσπάθεια επιμέτρησης του αντικτύπου που έχουν τα ανοικτά δεδομένα σε εθνικό επίπεδο.

 

Η έρευνα απευθύνεται κυρίως σε οργανισμούς, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, που κατέχουν, δημοσιεύουν, ενημερώνουν και χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα ή/και περαιτέρω Ανοικτά Δεδομένα (είναι δηλαδή χρήστες δημόσιων πληροφοριών ή διαθέτουν πληροφορίες στην αγορά). Ωστόσο, η εν λόγω έρευνα είναι ανοιχτή προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Τι εννοούμε με τον όρο «Ανοικτά Δεδομένα»;

Με τον όρο Ανοικτά Δεδομένα του Δημόσιου Τομέα εννοούμε τα δεδομένα τα οποία παράγονται από διάφορους δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της υλοποίησης της αποστολής τους και τα οποία διατίθενται ελεύθερα στο www.data.gov.cy για περαιτέρω χρήση. 

Ο κατάλογος των ανοικτών δεδομένων του δημόσιου είναι ιδιαίτερα μακρύς και περιλαμβάνει δεδομένα όπως: οι μετρήσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων, οι καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών, το μητρώο εταιρειών, τα διάφορα στατιστικά που παράγει η Στατιστική Υπηρεσία, ο κατάλογος δημόσιων προσφορών, οι χάρτες του Κτηματολογίου, δεδομένα πωλήσεων ακινήτων, δεδομένα που αφορούν στην εξάπλωση της νόσου Covid-19, θέσεις χώρων στάθμευσης, στάσεων λεωφορείων, παραλιών, δεδομένα των δημόσιων μεταφορών κ.ά.

 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: Έρευνα αναφορικά με τον αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων

 

Η έρευνα θα είναι ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου, 2021 και ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 15 λεπτά.

 

Το ερωτηματολόγιο δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, είναι εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας σε γενικό επίπεδο, για την προετοιμασία της έκθεσης σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα του Υπουργείου Οικονομικών. Όλα τα δεδομένα της έρευνας θα διαγραφούν μετά την προετοιμασία της έκθεσης.

 

Η συμβολή όσο το δυνατόν περισσότερων εμπλεκόμενων φορέων στην επίτευξη του στόχου της έρευνας είναι σημαντική και καλούνται όλοι οι οργανισμοί/επιχειρήσεις/ερευνητικά κέντρα να συμμετάσχουν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έρευνα ή οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς με τα ακόλουθα άτομα:

Δημήτρης Μάρκου (ΤΔΔΠ): dmarkou@papd.mof.gov.cy, +357 22 601622 

Ανθή Χατζηκυριάκου (Deloitte Limited): anchatzikyriakou@deloitte.com, +357 25 868634