Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ερευνητικά Προγράμματα Γενικού Χημείου του Κράτους (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
No. Title Category Duration
1 Sub-project Food & Water Contamination and Sub-project Development of the Virology Unit - UNHCR 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 1992
2 AVICENNE - Interlaboratory Study οf Organic Pollutants in ground Water 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 1992 - 1995
3 Early Warning System-Development of the Ecotoxicology Unit/Phase I - UNHCR 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 1993
4 LIFE-EU’s financial instrument supporting environmental and nature conservation projects throughout the EU, as well as in some candidate, acceding and neighbouring countries 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 1996 - 2001
5 TOFPSW- Tracking the Origin of Faecal Pollution in Surface Water 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2000 - 2003
6 UNOPS - ι).”Early Warning System-Development of a Yardstick for Monitoring, Assesment and Development of the Ecotoxicology Unit/Phase II” and ιι).“Nicosia Treatment Plant (Mia Milia)-Viruses parasites bacteria & Toxicity testing of sewagε effluents/Develop of the Ecotoxicology Unit/Phase II” 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2000 - 2002
7 UNOPS - Intergrated Monitoring and Early Warning System for the Nicosia Sewage Treatement Plant at Mia Milia- Safe Reuse of Effluents 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2001 - 2003
8 National Programme for Cyprus FM CY 01/01.a) Framework programme (experts/trainings) and b) Supply contracts of equipment 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2001
9 National Programme for Cyprus CY 2002 NP - Supply Contracts (computers) 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2002
10 QUA-NAS - “Improving the Infrastructure for metrology in Chemistry in the candidate New Member States” 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2003 - 2006
11 AIRMEX - European Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment Project 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2003 - 2008
12 MED POL Programme (the marine pollution assessment and control component of Mediterranean Action Plan) 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2003 - συνεχίζεται
13 EMCO - Reduction of Environmental Risk posed by Ememerging Contaminants (e.g.pharmaceuticals) through Advanced Treatment of Municipal and Industrial Wastes 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2004 - 2006
14 Προσδιορισμός Ισοτοπικών Λόγων του Δευτερίου και του Άνθρακα με σκοπό τη Δημιουργία Κοινής Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τους Οίνους, στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ και εφαρμογή της στον έλεγχο της αγοράς 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2004 - συνεχίζεται
15 Regional Technical Co-operation Marine Environmental Assessment of the Mediterranean Region - RER 7/003 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2005 - 2008
16 Transition Facility Project (2004/016-926.03.01) - "Food Safety-Risk Assessment" 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2005 - 2007
17 Development of Integrated Water Monitoring Program and Tools for cost-effective monitoring and assessment to support sustainability of water resources and the implementation of Water Framework Directive 2000/60/EC in Cyprus 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2005 - 2007
18 VIROBATHE - Methods for the detection of Adenoviruses and Noroviruses in European Bathing Waters with reference to the revision of the Bathing Water Directive 76/160/EEC 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2005 - 2007
19 ESBIO - Expert team to support BIO monitoring in Europe 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2005 - 2006
20 Sustainability of Nuclear Institutions and Knowledge Management 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2006 - 2008
21 Twinning Light Project (2004/1B/OT-TL) “Implementation of the EU Acquis in the area of Authenticity of Wines and Spirits” 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2006 - 2007
22 BUMA - Prioritization of Building Materials as indoor pollution sources 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2006 - 2009
23 Twinning Light Cyprus - Development of Capabilities for Integrated Risk Assessment of Chemicals at the State General Laboratory 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2007
24 EMTOX (Effects of climate change on emerging natural toxins in plant and seafood production) 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2009 - 2011
25 COPHES - Consortium to Perform Human Biomonitoring on a European Scale 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2009 - 2012
26 DEMOCOPHES - DΕΜΟnstration of a study to COordinate and Perform Human biomonitoring on a European Scale 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2010 - 2012
27 SINPHONIE - Schools indoor pollution and health: Observatory network in Europe 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2010 - 2012
28 7th FP- EU ACROPOLIS project No. 245163 “Aggregate and Cumulative Risk of pesticides: an On-Line Integrated Strategy” 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2010 - 2013
29 Leonardo Da Vinci - HYDROCULTURE - Water Quality Management in the Agro-Food Industries 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2011 - 2013
30 Total Diet Study Exposure for the estimation of the exposure/intake of the population to Chemicals and Nutrients (FP7) 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2012 - 2016
31 "New psychoactive substances (NPS): Building knowledge and evidence based training through research" 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2014 - 2016
32 EUROMIX - Horizon 2020 EU project: Assessing the health risks of combined human exposure to multiple food-related toxic substances 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2015 - 2019
33 European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU) 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2017 - 2021
34 HBM4EU-MOM - Methylmercury-control in European expectant Mothers through suitable dietary advice for pregnancy 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2020 - 2022
35 EuroBiotox - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για θέσπιση επικυρωμένων διαδικασιών για την ανίχνευση και προσδιορισμό βιολογικών τοξινών 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2017 - 2022
36 Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα - AgroFOOD, Πρόγραμμα INTERREG 1. Έναρξη Έργου 2. Συμμετοχή στο ISO FOOD International Symposium 1-3/4/2019 3. 13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου-Ελλάδας - Αγροταυτότητα 31/10-3/11/2019 4. Υλοποίηση Έργου 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2018 - 2020
37 “Η ζωή με τους Γύπες”, LIFE Project (2019/LIFE18 NAT/CY/001) 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2019 - 2023
38 DiTECT - Horizon 2020 EU project - «DIgital TEChnologies as an enabler for a conTinuous transformation of food safety system» 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2020 - 2023
39 “IsoDataBase: Ενίσχυση των υφιστάμενων ισοτοπικών βάσεων δεδομένων κυπριακών τοπικών και παραδοσιακών τροφίμων/ ποτών, με την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας Block Chain για τη διασφάλιση της ταυτότητάς τους" 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2021 - 2025
40 PARC - Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Αξιολόγηση των Κινδύνων από τις Χημικές ουσίες) 1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 2022 - 2028
41 EFSA Focal Point - “Agreement Between The European Food Safety Authority and The State General Laboratory of the Ministry of Health of Cyprus” 1β. Eρευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) 2008 - 2014
42 Electronic Transmission of Chemical Occurrence Data - CFP/EFSA/DCM/2011/01 1β. Eρευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) 2011 - 2013
43 Pilot project on the implementation of FoodEx2 as part of the Standard Sample Description for the electronic transmission of harmonised chemical occurrence data to EFSA - NP/EFSA/DCM/2012/02/02 1β. Eρευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) 2012 - 2013
44 “Gathering consumption data on specific consumer groups of Energy drinks” 1β. Eρευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) 2012
45 "Support to national dietary surveys in compliance with the EFSA Guidance on General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey" - third support/ LOT1 (children) - OC/EFSA/DCM/2013/02 1β. Eρευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) 2013 - 2018
46 National Dietary Survey of the children of Cyprus 1β. Eρευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA)
47 "Support to national dietary surveys in compliance with the EFSA Guidance on General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey" - third support/ LOT2 (adults) - OC/EFSA/DCM/2013/02 1β. Eρευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) 2013 - 2018
48 National dietary survey on the adult population of Cyprus 1β. Eρευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA)
49 Re-coding of the food descriptors of EFSA Chemical Occurrence Database and Food Consumption Database entries according to the FoodEx2 food classification and description system 1β. Eρευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) 2014 - 2015
50 Pilot project on the implementation of SSD2 in the frame of the electronic transmission of harmonised data collection of analytical results to EFSA (additives, contaminants and pesticide residues) 1β. Eρευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) 2014 - 2016

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 74.71 KB
timestamp Πέμ, 05/16/2024 - 12:19